Wijziging van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer en het Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers

Dit besluit wijzigt het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer en het Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers. Die besluiten regelen de onderzoeksbevoegdheden die kunnen worden ingezet bij een verdenking van rijden onder invloed of een verdenking van (kort gezegd) het onder invloed plegen van geweldsdelicten. Sinds de inwerkingtreding van beide besluiten in 2017 zijn er in de praktijk enkele (beperkte) knelpunten gerezen die dit besluit beoogt te ondervangen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-01-2021
Einddatum consultatie 12-03-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 11056
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De wijzigingen raken vooral de instanties die betrokken zijn bij de toepassing van de genoemde onderzoeksbevoegdheden (denk aan politie, justitie en de onderzoekslaboratoria). Voorts raakt het diegenen die worden onderworpen aan de onderzoeken.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De gevolgen voor de betrokken instanties worden parallel aan de consultatie in kaart gebracht.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van het besluit.

Downloads