Wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

Het wetsvoorstel introduceert het recht voor gemeenten om de kantonrechter te adviseren bij de beantwoording van de vraag of een voldoende behartiging van de belangen van mensen met problematische schulden kan worden bewerkstelligd met een meer passende en minder verstrekkende voorziening dan met de instelling van schuldenbewind.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-06-2018
Einddatum consultatie 17-09-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mensen met problematische schulden, gemeenten, kantonrechters.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel beoogt ten eerste gemeenten in staat te stellen hun regierol bij schuldhulpverlening beter te vervullen. Ten tweede biedt het wetsvoorstel de rechter de mogelijkheid om alternatieve vormen van ondersteuning af te wegen bij de beoordeling van het verzoek tot instelling van een schuldenbewind.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Titel 1.19 van het Burgerlijk Wetboek

Bron: wetten.overheid.nl