Actualisatie prestatie-indicatoren ProRail 2021

Prestatiesturing is één van de sturingsinstrumenten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) richting ProRail. IenW kan verplichtingen of doelen verbinden aan prestatiegebieden, en bespreekt doelen en ambities met ProRail. ProRail denkt vanuit zijn professionaliteit mee en toetst op uitvoerbaarheid. Op basis hiervan maken ze gezamenlijk afspraken. Voordat nieuwe of gewijzigde kernprestatie-indicatoren worden vastgesteld, consulteert IenW de stakeholders van ProRail.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-10-2020
Einddatum consultatie 10-11-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Reizigers;
• Verladers en logistiek dienstverleners;
• Spoorvervoerders;
• Spoorgoederenvervoerder.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voornemen om voor een aantal prestatie-indicatoren van ProRail de bodem- en streefwaarden voor het jaar 2021 naar boven bij te stellen. Bij één prestatie-indicator wordt een technische wijziging in de meetmethode doorgevoerd. De actualisatie is gebaseerd op ontwikkelingen en trends in de afgelopen vijf jaar. De bijgestelde streefwaarden voor 2021 zijn ambitieuzer dan de huidige streefwaarden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Via de beheerconcessie 2015–2025 zijn met ProRail afspraken gemaakt over de prestatie-indicatoren en bijbehorende bodem- en streefwaarden voor de eerste helft van de concessieperiode 2015–2019. Bij voortzetting van de beheerconcessie zouden voor de niet-gezamenlijke indicatoren nieuwe bodem- en streefwaarden voor de tweede helft van de concessieperiode moeten worden vastgesteld. Echter, omdat ProRail conform wetsvoorstel in 2021 verder gaat als ZBO is met ProRail afgesproken om voor het overgangsjaar 2020 dezelfde set indicatoren inclusief bodemwaarden te hanteren. Wel heeft IenW het voornemen om voor het jaar 2021 en verder de bodem- en streefwaarden voor een aantal indicatoren naar boven bij te stellen. Bij één prestatie-indicator wordt tevens een technische wijziging in de meetmethode doorgevoerd.

De bodem- en streefwaarden voor de niet-met-NS-gezamenlijke indicatoren voor het jaar 2021 zijn gebaseerd op ontwikkelingen en trends in de afgelopen vijf jaar. Over de hele linie zijn de streefwaarden voor 2021 ambitieuzer dan de streefwaarden voor 2019. Enkel voor de klantoordelen blijven zowel de bodem- als de streefwaarden voor 2021 ongewijzigd ten opzichte van 2019. De verwachting is dat ProRail door de actualisatie van de prestatie-indicatoren gestimuleerd zal worden om de prestaties die geleverd worden verder te verbeteren. De actualisatie van de prestatie-indicatoren heeft naar verwachting geen negatieve effecten voor de stakeholders.

Waarop kunt u reageren

U kunt gedurende vijf weken, dus tot en met 10 november via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.
Reacties kunnen betrekking hebben op de geactualiseerde bodem- en/of streefwaarden en/of op de voorgestelde technische wijziging.

Het voorstel tot de actualisatie van de prestatie-indicatoren is door het ministerie van IenW en ProRail opgesteld. Voor het vaststellen van nieuwe of wijzigingen van bestaande kernprestatie-indicatoren consulteert het ministerie de stakeholders van ProRail. Daarnaast wordt parallel aan de internetconsultatie een adviesaanvraag ingediend bij het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) waardoor de consumentenorganisaties die de belangen van de treinreiziger behartigen ook betrokken worden. De consultatiereacties en het advies van het Locov worden betrokken bij het verdere proces tot vaststelling van de kernprestatie-indicatoren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Kamerbrief 11 juni 2020

Bron: www.rijksoverheid.nl