Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Het aanvullingswetsvoorstel natuur Omgevingswet voorziet in wijzigingen van de Omgevingswet, om te verzekeren dat die wet straks over de nodige bevoegdheden en instrumenten beschikt om regels te stellen en maatregelen te treffen ter bescherming van de natuur.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-11-2016
Einddatum consultatie 21-01-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Natuur- en landschapsbeheer

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het kabinet heeft het voornemen om de Wet natuurbescherming te integreren in het stelsel van de Omgevingswet, op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt (voorjaar 2019). Het voorliggende aanvullingswetsvoorstel voorziet daartoe in wijzigingen van de Omgevingswet.
De meeste inhoudelijke regels ter bescherming van de natuur die nu zijn opgenomen in de Wet natuurbescherming, zullen straks na integratie in het stelsel van de Omgevingswet een plaats krijgen in de algemene maatregelen van bestuur van de Omgevingswet (Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit) en dus niet in de Omgevingswet zelf. Deze regels vindt u dus niet terug in het voorliggende aanvullingswetsvoorstel. Zij zullen, samen met de regels die nu zijn opgenomen in het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming, worden ondergebracht in de hiervoor genoemde algemene maatregelen van bestuur van de Omgevingswet via een zogenoemd ‘Aanvullingsbesluit natuur’. Regels met een uitvoeringstechnisch karakter zullen onderdeel worden van de ministeriële regelingen van de Omgevingswet, via een zogenoemde ‘Aanvullingsregeling natuur’. Hiervoor wordt in 2017 een afzonderlijk traject gestart, met een consultatieronde.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Landbouw, terreinbeherende organisaties, bosbouw, visserij, delfstofwinning, bouw, horeca, recreatie, industrie, natuurorganisaties, particulieren, provincies, gemeenten, waterschappen.

Verwachte effecten van de regeling

Het kabinet heeft het voornemen om de Wet natuurbescherming en de daarop gebaseerde regelgeving zonder beleidsinhoudelijke wijzigingen te integreren in het stelsel van de Omgevingswet. Ten opzichte van de Wet natuurbescherming zijn er daarom geen structurele gevolgen voor de regeldruk.
Wel zijn er eenmalige lasten, vanwege die samenhangen met het feit dat bedrijven, burgers en professionals eenmalig kennis moeten nemen van de nieuwe vindplaats van de bekende regels in de verscheidene algemene maatregelen van bestuur van de Omgevingswet. In totaal gaat het om ca € 600.000, -- aan eenmalige lasten voor burgers en ca € 7,4 miljoen aan eenmalige lasten voor ondernemers.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerp aanvullingswetsvoorstel. Bij de vervolmaking van het wetsvoorstel zullen deze reacties worden betrokken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie de gehele ontwerpwet en de memorie van toelichting betrekken.
Om u een goed beeld te geven hoe de Omgevingswet komt te luiden met inbegrip van de in dit aanvullingswetsvoorstel opgenomen wijzigingen, is ook een revisieversie van de Omgevingswet bijgevoegd.

Meer informatie