Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet

De Aanvullingsregeling grondeigendom bevat regels over herverkaveling, aanvraagvereisten voor de onteigeningsbeschikking en kostenverhaal (plankosten). De Aanvullingsregeling grondeigendom is gebaseerd op de Aanvullingswet grondeigendom.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-12-2019
Einddatum consultatie 21-01-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Keten-ID 10426
Onderwerpen Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, bedrijven en overheden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door aanvraagvereisten voor de onteigeningsbeschikking op te nemen, is voor het bevoegd gezag en voor de aanvrager duidelijk aan welke eisen moet worden voldaan. Daarmee kunnen de lasten verminderd worden. Met de regels voor kostenverhaal wordt duidelijkheid geboden aan de kant van de initiatiefnemer en aan de kant van het bestuursorgaan over welke plankosten bij organische gebiedsontwikkeling berekend kunnen worden. Van de regels over herverkaveling worden geen effecten verwacht, omdat deze beleidsneutraal uit de Regeling inrichting landelijk gebied worden overgezet.

Waarop kunt u reageren

De consultatie van de Aanvullingsregeling grondeigendom bestaat uit drie delen:

Deel 1 - Aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling
Deel 2 - Wijziging en intrekkingen van andere regelingen en overgangsrecht
Deel 3 - Toelichting (algemeen en artikelsgewijs deel)

U kunt op alle drie de delen van de Aanvullingsregeling grondeigendom reageren.
Let op: De consultatie geldt voor Deel 1 alleen voor de aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling. Dat zijn de met kleur aangegeven tekstdelen. De ongewijzigde delen van de Omgevingsregeling zijn voor de volledigheid in de consultatieversie van deze regeling opgenomen. De Omgevingsregeling is echter al ter consultatie gelegd en is sinds 22 november 2019 officieel gepubliceerd. Reacties op deze onderdelen zullen buiten scope worden beschouwd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Deel 2 - Wijziging en intrekkingen van andere regelingen en overgangsrecht

Externe bronnen

Omgevingswetportaal

Bron: www.omgevingswetportaal.nl