Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken bereiden het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet voor. Dit ontwerpbesluit is een uitwerking van het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet dat momenteel aanhangig is in de Tweede Kamer.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-07-2018
Einddatum consultatie 11-09-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 8388
Onderwerpen Bodem

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, bedrijven en bestuursorganen worden geraakt door het aanvullingsbesluit.

Het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet heeft tot doel Rijksregels voor bodem toe te voegen aan de Omgevingswet. De regels in het Aanvullingsbesluit bodem bevatten de volgende milieubelastende activiteiten:
• graven in de bodem;
• opslaan van grond en baggerspecie;
• bodemsanering;
• toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie;
• toepassen van mijnsteen;
• het aanwenden van meststoffen en andere stikstofhoudende verbindingen.

Deze regels krijgen een plek in het Besluit activiteiten leefomgeving. Tevens worden er instructieregels gesteld over het bouwen op verontreinigde grond en voor het toepassen van grond en baggerspecie. De instructieregels worden toegevoegd aan het Besluit kwaliteit leefomgeving. Daarnaast worden het Omgevingsbesluit aangevuld en een aantal andere besluiten gewijzigd (invoeringsbepalingen).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met dit wetsvoorstel worden met name algemene en gebruiksvriendelijke regels opgesteld. Tevens wordt ingezet op vermindering van de onderzoekslasten voor de gebruikers.

Er vindt momenteel nog onderzoek plaats naar de financiële effecten van het aanvullingsbesluit. Een notitie met de belangrijkste conclusies van het onderzoek is op 14 augustus gepubliceerd op de consultatiepagina onder 'overige documenten'.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot een met 11 september 2018 reageren op het gehele ontwerpbesluit en de nota van toelichting. Indien mogelijk, graag uw reactie rubriceren per thema.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekijkt uw opmerkingen zorgvuldig en tracht hiermee waar mogelijk de aanvullende regelgeving te verbeteren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl