Wijziging Postwet 2009

Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-04-2019
Einddatum consultatie 03-06-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Postvervoerbedrijven, postbezorgers, gebruikers van postdiensten

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit wetsvoorstel reguleert de postvervoersector en daarbinnen specifiek de brievenpost. Er waren in 2017 in totaal 29 postvervoerbedrijven met een minimale omzet van € 1 miljoen actief in Nederland.

Het wetsvoorstel brengt gewijzigde verplichtingen met zich voor postvervoerbedrijven en borgt tegelijk de belangen van eindgebruikers van postvervoerdiensten. Een bijzondere bepaling die wordt geïntroduceerd is gericht op de bescherming van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt die werkzaam zijn in de postsector (dit betreft tussen de 1200-1500 werknemers).

Wijziging van de Postwet is noodzakelijk om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Postrichtlijn en die met name betrekking hebben op het betaalbaar en beschikbaar houden van een bepaald kwaliteitsniveau van de postdienstverlening in Nederland. De wijzigingen beogen het bieden van meer flexibiliteit aan de UPD-verlener om invulling te geven aan haar wettelijke taken en om de continuïteit van de postdienstverlening op de langere termijn te handhaven. Daarbij bieden de wijzigingen ook meer ruimte voor innovatie en nieuwe dienstverleningsconcepten. De aanpassingen die zijn bedoeld om de UPD-verplichtingen technologieneutraal en toekomstbestendig te maken zorgen niet voor (aanvullende) handelingen bij de postvervoerders. Deze wijzigingen hebben daarom geen impact op de regeldruk.

Dit voorstel brengt geen wijzigingen met zich mee ten aanzien van het grondwettelijke briefgeheim en het waarborgen van privacy. Eventuele digitale dienstverlening is slechts mogelijk na expliciete toestemming van de ontvanger.

Het vervangen van het huidige toegangsregime van artikel 13a-13g door een andere vorm van regulering daarentegen zal de huidige ervaren regeldruk aanzienlijk verlagen. Netto leidt dit wijzigingsvoorstel derhalve tot een afname van de regeldruk.

Waarop kunt u reageren

U wordt uitgenodigd te reageren op het wetsvoorstel, of delen daarvan. Op basis van de reacties tijdens de internetconsultatie kan het wetsvoorstel worden aangepast.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Postwet 2009

Bron: wetten.overheid.nl

kamerbrief Toekomst Postmarkt

Bron: www.rijksoverheid.nl