Wijzigingsbesluit toegankelijkheid van het OV

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de implementatie voor van de Europese Toegankelijkheidsvoorschriften voor het openbaar vervoer. Dit vergroot de toegankelijkheid van informatie voor personen met een beperking. Er worden aanvullende toegankelijkheidseisen gesteld voor dienstverleners in het openbaar vervoer (trein, tram, metro, bus), die gelden vanaf 28 juni 2025.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-06-2022
Einddatum consultatie 11-09-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 14124
Onderwerpen Organisatie en beleid Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Landelijke, regionale en stedelijke vervoerders van personen (openbaar vervoer per trein, tram, metro, bus);
• Personen met een beperking.

Doel van de regeling
De Europese toegankelijkheidsvoorschriften van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 zijn op een breed gebied van toepassing. De meer centrale ‘ImplementatieWET toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten’ is in internetconsultatie geweest van 22-12-2021 tot en met 25-2-2022, zie de link hieronder.
Deze Algemene maatregel van Bestuur (AMvB) spitst zich toe op openbaar vervoer (trein, tram, metro, bus), en is dus een deeluitwerking van de ImplementatieWET.
(Ook de toespitsing van de WET op Besluit toegankelijkheid Luchtvaart en Scheepvaart is 4-4-2022 tot en met 16-5-2022 al in internetconsultatie geweest, zie de link hieronder.)

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De AMvB schrijft voor dat websites en apps op meer dan één zintuigelijke manier digi-toegankelijk moeten zijn. Door de minimumeisen wordt de (digitale) toegankelijkheid van OV-informatie verbeterd. Hierdoor kunnen mensen met een beperking makkelijker zelfstandig reizen, wat bijdraagt aan een meer inclusieve samenleving.

Dit betekent dat informatie over vervoerdiensten, diensten op mobiele apparaten, interactieve informatieschermen en interactieve zelfbedieningsterminals, toegankelijk moeten zijn voor reizigers met een beperking. Het kan gaan om de volgende informatie:
• producten en diensten voor personenvervoer;
• informatie vóór en tijdens de reis:
• informatie bij annulering of vertraging:
• informatie over prijzen en promoties.
Daarnaast bevorderen heldere regels het functioneren van de interne markt omdat het vrije verkeer van producten en diensten wordt gestimuleerd.

Volgens een analyse uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie zou het voldoen aan de toegankelijkheidsvoorschriften 6.000 EUR tot 13.000 EUR kosten. Volgens deze studie zal de wetgeving ook tot opbrengsten leiden, namelijk door de harmonisatie van de voorschriften in de Europese Unie. Deze opbrengsten zouden groter zijn dan de kosten.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 11 september 2022 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. Let daarbij op dat de regeling strikte implementatie van de Europese toegankelijkheidsrichtlijn betreft. Daarom zijn voornamelijk reacties nuttig over hoe een bepaalde bepaling in de regeling moet worden geïnterpreteerd.

Verder zijn wij ook geïnteresseerd in uw feedback op onze inschatting van de uitvoeringskosten. Zie hiervoor de Nota van Toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Onderzoeksrapport Study on the socio-economic impact of new measures to improve accessibility of goods and services for people with disabilities

Externe bronnen

Te wijzigen regeling : Besluit toegankelijkheid van het openbaar vervoer

Bron: wetten.overheid.nl

Te implementeren regeling : Europese Regeling, Toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten

Bron: eur-lex.europa.eu

1. Internetconsultatie ImplementatieWET toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten

Bron: www.internetconsultatie.nl

2. Internetconsultatie Implementatie BESLUIT toegankelijkheidsrichtlijn LUCHT EN SCHEEPVAART

Bron: www.internetconsultatie.nl

3. Internetconsultatie Warenwetbesluit toegankelijkheidsvoorschriften 2022

Bron: internetconsultatie.nl