Besluit & Regeling elektronische publicaties

In de Wet elektronische publicaties wordt de verplichting voor bestuursorganen om te publiceren in huis-aan-huisbladen vervangen door een verplichting te publiceren in het officiële publicatieblad. Tevens wordt een wettelijke regeling getroffen voor een voorziening waarmee iedereen via e-mail bericht kan ontvangen over publicaties die zien op de omgeving van het BRP-adres. Ter uitwerking van de Wet elektronische publicaties worden in Besluit en Regeling elektronische publicaties regels gesteld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-12-2019
Einddatum consultatie 01-02-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 9585
Onderwerpen Gemeenten Provincies Rijksoverheid Waterschappen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Bestuursorganen die kennisgevingen en mededelingen publiceren.
- Burgers die hiervan kennisnemen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

- De toegankelijkheid van overheidsinformatie wordt vergroot, omdat burgers en bedrijven eenvoudig berichten van bestuursorganen kunnen vinden en inzien. Dit leidt tot een besparing op administratieve lasten bij burgers en bedrijven van respectievelijk 151 mln. en 28 mln.
- Bestuursorganen moeten (voor zover zij nog niet op de vereiste wijze elektronisch publiceren) hun werkwijze aanpassen.

Waarop kunt u reageren

- De concept-amvb (Besluit elektronische publicaties; Bep) en concept-ministeriële regeling (Regeling elektronische publicaties; Rep) met de bijbehorende (nota van) toelichting.

NB De artikelen van de Bekendmakingswet die in Bep en Rep worden genoemd, zijn de artikelen zoals deze komen te luiden na inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties (Wep).

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK-vragen voor internetconsultatie Bep & Rep

Overige documenten

  • Regeling elektronische publicaties (Rep)

  • Wet elektronische publicaties (Wep)

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Bekendmakingsbesluit

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Bekendmakingsregeling

Bron: wetten.overheid.nl

Parlementaire documenten Wet elektronische publicaties (onder 'Dossiernummer' invoeren '35218')

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl