Verbod zwijgcontracten zorg

Bij een incident is er iets mis gegaan waardoor de kwaliteit van jeugdzorg, zorg of ondersteuning in het geding is met (mogelijke) schade voor de cliënt. Het wetsvoorstel verduidelijkt dat afspraken om over incidenten te zwijgen, ontoelaatbaar zijn. Daarom wordt uitdrukkelijk geregeld dat zwijgbedingen nietig zijn. Een zwijgbeding is een afspraak tussen aanbieder en cliënt dat er geen informatie over een incident openbaar wordt gemaakt of aan derden wordt verstrekt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-03-2020
Einddatum consultatie 01-06-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 10820
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsvoorstel ziet op incidenten in de volgende sectoren:
- zorg als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
- jeugdzorg, dat wil zeggen jeugdhulp, reclassering en kinderbeschermingsmaatregelen als bedoeld in de Jeugdwet;
- maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), voor zover het gaat om beschermd wonen en maatschappelijke opvang;
- Veilig Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling).

Voor deze sectoren zijn regels gesteld ten aanzien van kwaliteit en goed bestuur. Het wetsvoorstel sluit aan bij die normering en regelt dat zwijgbedingen in strijd zijn met de eisen aan kwaliteit en goed bestuur. De belangrijkste doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn derhalve de aanbieders en cliënten in deze sectoren van de Wkkgz, Jeugdwet en de Wmo2015.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met dit wetsvoorstel beoogt de regering te verduidelijken en wettelijk te verankeren dat een zwijgbeding met betrekking tot het verstrekken van informatie over incidenten in jeugdzorg, zorg en ondersteuning van rechtswege nietig is. Dit bevordert de kwaliteit van jeugdzorg, zorg en ondersteuning door openheid, transparantie en verantwoording over incidenten binnen deze sectoren. Er zijn naar verwachting geen gevolgen voor de regeldruk.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op het gehele wetsvoorstel.

Downloads