Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

Reactie

Naam FeinerIwema advocaten (mr.drs. R.H.P. Feiner)
Plaats Rotterdam
Datum 13 juli 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Geachte mevrouw/heer,

Oplossingen voor de grote knelpunten in de uitvoering van het jeugdstelsel, waarvan als meest urgente het gebrek aan passende jeugdhulpvoorzieningen, worden met dit wetsvoorstel beoogd te vinden door, kort samengevat, strikter interbestuurlijk toezicht -en overzicht. Echter, aan de titel van de 'Wet beschikbaarheid zorg voor jeugdigen' wordt hiermee onvoldoende tegemoet gekomen. De Jeugdwet kent tot op heden geen sanctie op het niet-nakomen van de Jeugdhulpplicht. Rechtsbescherming tegen het niet-nakomen van die plicht ten aanzien van jeugdigen die op een wachtlijst staan voor noodzakelijke en bijvoorbeeld door de kinderrechter opgelegde zorg in het kader van kinderbeschermingsmaatregelen blijft hiermee uit. Het is dit gebrek aan rechtsbescherming waardoor, alle goede bedoelingen ten spijt, gemeenten&Rijk®io's&zorgaanbieders& GI's, naar elkaar verwijzen, terwijl er ontwikkelingsschade optreedt door niet te handelen.

Om daadwerkelijk te komen tot het normeren van beschikbaarheid van jeugdhulp aan kinderen is van belang, dat er:
A. concrete normen worden vastgesteld voor de wachttijd, nadat is bepaald dat jeugdhulp noodzakelijkerwijs moet worden geboden;
B. concrete sancties worden opgenomen in de Jeugdwet, indien noodzakelijk geachte jeugdhulp niet binnen de aanvaardbare termijn wordt geleverd;
C. de jeugdhulpplicht kan met een aanvullende sanctiebepaling op deze wijze een serieus sluitstuk worden om de in de Jeugdwet opgenomen normen te effectueren. Het nalaten hiervan maakt dat dit wetsvoorstel niet op enig voorzienbare termijn concreet tot het gestelde doel leidt.

(denk aan een dwangsom/boetebeding ten faveure van het kind, zodat niet-naleven van de norm meer geld kost. In het huidige stelsel leveren wachtlijsten geld op en die perverse prikkel wordt met dit wetsvoorstel niet aangepakt.

Reinier Feiner, jeugdrechtadvocaat te Rotterdam

Vraag2

De Jeugdregio zal regionaal te organiseren zorg voor jeugdigen inkopen en bovenregionaal afstemmen. Welke taken zou u nog meer willen neerleggen bij de Jeugdregio? Bijvoorbeeld: betaling voor door de Jeugdregio ingekochte zorg voor jeugdigen (en de daaraan voorafgaande formele controle), contractmanagement, materiële controle, fraudebestrijding, ontvangst van informatie die voor de inkoop of het contractmanagement van belang is.
De organisatie en uitvoering van de niet-vrij toegankelijke jeugdhulp, de contractuering van de GI's, etc.
Problematisch is dat we langzamerhand gewoon weer teruggaan naar de Wet op de jeugdzorg, met drie betrokken overheidslagen.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht