Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

Aanpassen van wetgeving is nodig om randvoorwaarden te verbeteren opdat de nodige zorg voor jeugdigen altijd tijdig beschikbaar is. Het gaat om het versterken van opdrachtgeverschap van gemeenten door regionale samenwerking, versterken van de toegang tot jeugdhulp, versterken van het opdrachtnemerschap en goed bestuur van aanbieders, en het versterken van inzicht in en toezicht op zorg voor jeugdigen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-07-2020
Einddatum consultatie 06-09-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Jeugdigen en ouders, gemeenten, jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, jeugdprofessionals.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Jeugdigen en ouders:
• Moeten weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag, weten wat ze van een lokaal team mogen verwachten en moeten erop kunnen vertrouwen dat zorg voor jeugdigen beschikbaar is als dat nodig is, zo dichtbij mogelijk en gericht op de versterking van het gewone leven.
• Gemeenten moeten het perspectief van cliënten meenemen in hun regiovisie.

Gemeenten:
• Zullen met elkaar moeten zorgen voor een sluitend zorglandschap in hun regio in het belang van inwoners van de eigen gemeenten. Dit is om continuïteit van bepaalde zorgfuncties te kunnen borgen.
• Zullen voor bepaalde vormen van zorg voor jeugdigen regionaal moeten samenwerken en bovenregionaal af moeten stemmen. Hierbij betrekken zij jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen (GI’s).
• Hebben beter inzicht in ontwikkelingen in het jeugdstelsel, en naleving c.q. uitvoering van wettelijke verplichtingen door gemeenten en Jeugdregio’s die betrekking hebben op de beschikbaarheid van zorg voor jeugdigen.
• Kunnen indien problemen rond zorgcontinuïteit worden geconstateerd, signalen en verbetervoorstellen ontvangen van de NZa en worden gestimuleerd om afspraken te maken met de verantwoordelijke jeugdhulpaanbieder/GI.

Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen:
• Hebben een duidelijk aanspreekpunt bij gemeenten.
• Hebben te maken met meer eenduidigheid bij inkoop en verantwoording.
• Zullen moeten voldoen aan drie basisvereisten voor governance.
• Hebben beter inzicht in de ontwikkelingen in het jeugdstelsel.
• Kunnen indien problemen rond zorgcontinuïteit worden geconstateerd, signalen en verbetervoorstellen ontvangen van de NZa en worden gestimuleerd om afspraken te maken met verantwoordelijke gemeente/Jeugdregio.

Jeugdprofessionals:
• Meer aandacht voor het deskundigheidsoordeel van professionals omdat gemeenten bij het opstellen van hun regiovisie de deskundigheid van professionals raadplegen.

Waarop kunt u reageren

• Er kan worden gereageerd op het wetsvoorstel.
• Er kan gereageerd worden op de andere vragen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Jeugdwet

Bron: wetten.overheid.nl

Kamerbrief over betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Bron: www.rijksoverheid.nl

Kamerbrief over Perspectief voor de Jeugd

Bron: www.rijksoverheid.nl

Kamerbrief over Voortgangsbrief Jeugd

Bron: www.rijksoverheid.nl