Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaat

474 resultaten
U heeft gezocht op: Weg

Sorteren op:
 • Integratie van lwoo en pro in passend onderwijs

  Consultatie betreffende de inpassing van het leerwegondersteunend onderwijs (hierna: lwoo) en praktijkonderwijs (hierna: pro) in het stelsel van passend onderwijs. Op de website www.passendonderwijs.nl is meer te lezen over passend onderwijs.

 • hoofdverblijf in dezelfde woning AOW

  Consultatie betreft het besluit hoofdverblijf in dezelfde woning AOW

 • Wet algemeen pensioenfonds

  Deze consultatie betreft het voorontwerp van Wet algemeen pensioenfonds

 • Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

  Dit conceptwetsvoorstel geeft aan hoe de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen gewijzigd zou kunnen worden. Het bestaande uitgangspunt van 'onbelast, tenzij' verandert in 'belast, tenzij'.

 • Wetsvoorstel dubbele bemiddelingskosten

  De voorgestelde regeling ziet in een gelijktrekken van de positie van kamerhuurders met die van huurders van andere woonruimte met het oog op bemiddelingskosten.

 • Boetebeleidsregel ACM 2014

  Vereenvoudiging en harmonisatie van de regels inzake boeteoplegging door de ACM, als gevolg van de vereenvoudiging en harmonisatie in de Stroomlijningswet ACM. De beleidsregel introduceert in plaats van een onderscheid in toezichtsterreinen en sectoren een onderscheid in drie boetesystematieken, dat afhangt van de aard van de overtreding en het wettelijke boetemaximum dat op die overtreding is gesteld.

 • Wijziging Urm i.v.m. digitale verantwoording vervoer meststoffen

  Deze voorgenomen wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet voorziet in de uitwerking van een systeem van digitale en realtime verantwoording van het vervoer van dierlijke meststoffen (rVDM)

 • Coronabelastingschulden

  Op 26 januari 2022 is de motie Mulder aangenomen in de Tweede Kamer. Met deze motie wordt de regering verzocht om in overleg te treden met het bedrijfsleven, zoals de horeca, kappers et cetera, om tot een oplossing te komen voor de problematiek die speelt omtrent het aflossen van uitgestelde belastingschulden. Met een internetconsultatie beoogt het kabinet dit overleg breed vorm te geven en inzicht te verkrijgen in de mogelijke knelpunten. 

 • wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege aanpassing van de regeling voor nettopensioen

  De huidige voorwaarden rond fiscale hygiëne bij nettopensioenregelingen – de voorschriften voor scheiding van bruto- en netto middelen binnen een pensioenfonds – passen niet meer bij de kenmerken van het nieuwe pensioenstelsel. Deze regels worden daarom met dit Besluit deels aangepast.

 • Wet maatwerk bij terugvordering

  Deze initiatiefwet geeft gemeenten, UWV en SVB meer mogelijkheden op basis waarvan afgezien kan worden van de terugvordering een uitkering. Op dit moment zijn deze instanties verplicht tot terugvordering bij schending van de inlichtingenplicht, ook als dit onbedoeld was. Dit zorgt voor schrijnende situaties. De menselijke maat ontbreekt. Deze initiatiefwet geeft gemeenten, SVB en UWV de ruimte om onder meer voorwaarden af te zien van terugvordering. De initiatiefwet is een gewijzigde versie van de eerder in consultatie gebrachte Initiatiefwet vergroten beslissingsruimte gemeenten bij terugvordering bijstand. Vanwege fundamentele wijzigingen, zoals de uitbreiding van de reikwijdte, ten op zichte van dat voorstel is voor een nieuwe consultatie gekozen. 

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Actie