Zelfrijdende auto

De minister van Infrastructuur en Milieu wil in Nederland een stimulerend klimaat voor de verdere ontwikkeling van de zelfrijdende auto scheppen. Zelfrijdende voertuigen die met elkaar en met de wegkant kunnen communiceren kunnen volgens de minister een positieve bijdrage leveren aan de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en het milieu. Het aanpassen van de huidige regelgeving maakt het testen van zelfrijdende voertuigen op de openbare weg in Nederland mogelijk.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-10-2014
Einddatum consultatie 17-11-2014
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Scheepvaart Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel is het mogelijk maken van grootschalige testen met zelfrijdende auto's op de openbare weg. Hiermee wordt het mogelijk ervaring op te doen met zelfrijdende voertuigen in het verkeer.

Het besluit geeft de Dienst Wegverkeer (RDW) de bevoegdheid om het gebruik van voertuigen met innovatieve, geautomatiseerde elementen op de openbare weg toe te staan. De RDW voert voorafgaand eerst een technische keuring uit, zodat een dergelijk voertuig veilig op de openbare weg getest kan worden. Hierbij kan het gaan om nieuwe voertuigen, die vanaf de bouw zijn voorzien van nieuwe elementen. Maar in de meeste gevallen zal het gaan om voertuigen die al een goedkeuring hebben, maar waarin tijdelijke specifieke onderdelen worden ingebouwd om ervaring te kunnen opdoen met functies die het voertuig meer zelfrijdend maken. Daarnaast wordt in overleg met wegbeheerder(s) gekeken naar de meest geschikte testlocaties en waar nodig waarborgen getroffen voor een veilige deelname aan het verkeer.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Autofabrikanten, bedrijven, productontwikkelaars, belangenvertegenwoordigers van partijen die een voertuig met automatische functies willen testen op de openbare weg en alle partijen die zich bij deze ontwikkelingen betrokken voelen.

Verwachte effecten van de regeling

Met het besluit wordt een ontheffing van de technische eisen voor de voertuigregelgeving geregeld. De ontheffingsmogelijkheid in het besluit maakt het mogelijk dat de RDW op maat een technische keuring kan uitvoeren voor het testen van voertuigen met tijdelijke of innovatieve automatische functies. De RDW is nu ook al verantwoordelijk voor de vereiste wettelijke goedkeuringen voor toelating van voertuigen op de openbare weg.

Nu moet de RDW bij auto’s met automatische functies volgens de huidige regelgeving een nieuwe keuring uitvoeren (in het kader van de wijziging van de constructie van het voertuig). Ook bij een voertuig dat reeds een goedkeuring heeft, maar waar tijdelijk nieuwe onderdelen zijn ingebouwd om ervaring op te kunnen doen. Het volgen van deze procedure werkt beperkend voor het uitvoeren van testen met nieuwe geautomatiseerde functies, omdat de procedure is gericht op een blijvende wijziging van het voertuig en niet op tijdelijke en innovatieve veranderingen.

De ontheffing maakt het voor de RDW mogelijk om voor voertuigen met automatische functies keuringen uit te voeren op maat. Dit houdt in dat per voertuig kan worden bepaald wat wordt getest, waar en hoelang en onder welke condities. Zo wordt de RDW in samenwerking met de wegbeheerders in staat gesteld via een eenvoudige procedure op maat de gewenste testen te faciliteren en tegelijk de veiligheid te waarborgen, ook van andere verkeersdeelnemers.

De RDW heeft reeds een vergelijkbare ontheffingsmogelijkheid van de voertuigregelgeving voor exceptionele transporten in de zin van afmetingen en massa’s in verband met vervoer van ondeelbare lading en LZV’s (Langere en Zwaardere Vrachtautocombinaties) voor het vervoer van deelbare lading. Het ligt voor de hand het daarvoor geldende Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten nu uit te breiden, met ruimte voor ontheffingen ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de zelfrijdende voertuigen. Dit besluit voorziet in die uitbreiding.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om de regelgeving kwalitatief te verbeteren door partijen die een voertuig met automatische functies willen testen op de openbare weg te informeren en de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerpbesluit. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal alle opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

De RDW vat in beleidsregels hoe ze invulling geeft aan de ontheffing. De uitkomst van dit maatwerk wordt in een tijdelijke toelating op basis van een ontheffing verwerkt. Vanwege dit maatwerk en de verschillende soorten testaanvragen die mogelijk zijn kunnen de aanpak, de doorlooptijd en de kosten voor aanvraag en naleving voorwaarden per aanvraag verschillen. In de bijlage wordt een globaal beeld geschetst van hoe de ontheffingsaanvraag wordt beoordeeld.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op alle onderdelen van het ontwerpbesluit reageren.

Meer informatie