Wetsvoorstel begrip melkvee, vrijstelling jongvee en afromingsvrije lease

Dit wetsvoorstel verduidelijkt de definitie van het begrip ‘melkvee’.
Ook wordt met dit wetsvoorstel de uitzondering voor jongvee voor de zoogkoeienhouderij wettelijk vastgelegd. Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk gemaakt om per jaar maximaal 100 kilogram fosfaatrechten te leasen voor de korte termijn (heen- en teruglease binnen een kalenderjaar), zonder dat hierover afroming plaatsvindt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-05-2020
Einddatum consultatie 15-06-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Vleesvee- en melkveehouders

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel verschaft duidelijkheid over de reikwijdte van het fosfaatrechtenstelsel, wat de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid bevordert. Ook zorgt dit voorstel voor bestendiging van vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij. Tevens wordt afromingsvrije lease van 100 kg per jaar per melkveehouder mogelijk gemaakt.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op de tekst van de voorgestelde wetswijziging en de memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Meststoffenwet

Bron: wetten.overheid.nl