STROOM

Dit concept wetsvoorstel strekt tot herziening van de wetgeving inzake elektriciteit en gas. Het is onderdeel van de wetgevingsagenda STROOM. Met de nieuwe Elektriciteits- en Gaswet geeft de Rijksoverheid invulling aan (een deel van) de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het Energieakkoord.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-07-2014
Einddatum consultatie 08-09-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van STROOM is te komen tot wetgeving die duidelijker en eenvoudiger is, met minder regeldruk voor bedrijven en minder lasten voor de overheid. Wetgeving die bovendien op inzichtelijke wijze is geënt op de Europese wetgeving, die een concurrerende economie faciliteert en die de transitie naar een duurzame energiehuishouding optimaal ondersteunt. Dit kan door de wetgeving te stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren.

Het wetsvoorstel biedt een samenvoeging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, waarbij bepalingen zijn geordend en gestroomlijnd. De onderwerpen inrichting en taken systeembeheerder en tariefregulering zijn daarnaast inhoudelijk opgepakt. Voor de overige onderwerpen is gekozen voor een nauwere aansluiting bij de huidige wetten.

In de beleidsbrief STROOM (Kamerstukken II 2013/14, 31 510, nr. 49) zijn ook inhoudelijke aanpassingen op het gebied van bijvoorbeeld consumenten, levering en codes geschetst. Deze aanpassingen worden in een volgend wetsvoorstel geadresseerd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Afnemers van energie, producenten, leveranciers, netbeheerders en andere partijen in de energiesector.

Verwachte effecten van de regeling

Met het wetsvoorstel is beoogd om de regeldruk en uitvoeringslasten die voortvloeien uit de elektriciteits- en gaswet te beperken. Parallel aan deze internetconsultatie wordt een bedrijfseffectentoets uitgevoerd.

Doel van de consultatie

De herziening van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet is in november 2011 aangekondigd (Kamerstukken II 2010/11, 31 510, nr. 47). De totstandkoming van de nieuwe wet is ingericht als een open en interactief proces waarbij veel verschillende organisaties en burgers hun inbreng hebben geleverd. Dat is gebeurd door middel van bilaterale en groepsgesprekken en ronde-tafel-bijeenkomsten met diverse partijen en via een discussiegroep op LinkedIn . In dit proces is vanuit alle marktrollen inbreng geleverd. Met deze inbreng is een document tot stand gekomen waarin de belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe wet zijn vervat. Deze uitgangspunten zijn van half januari tot en met eind februari 2014 geconsulteerd via www.internetconsultatie.nl. Die inbreng is vervolgens verwerkt in een beleidsbrief aan de Tweede Kamer en in het voorliggende voorstel.

Het ministerie van Economische Zaken wil in een vroegtijdig stadium alle belangstellenden de gelegenheid geven om te reageren op dit concept van het wetsvoorstel. De reacties op deze internetconsultatie worden betrokken bij de verdere uitwerking daarvan.

Voor de volledigheid wordt verwezen naar het consultatieverslag dat is gepubliceerd in reactie op de consultatie van februari 2014.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Partijen zijn uitgenodigd om op alle onderdelen te reageren.

Een deel van het wetsvoorstel betreft beleidsneutrale omzetting van bepalingen uit de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (hoofdstukken 2, 3 en 7 t/m 10). Suggesties om in deze hoofdstukken beleidsinhoudelijke wijzigingen te doen worden niet meegenomen omdat hiervoor een separaat wetgevingstraject is voorzien. Uiteraard kunnen wel opmerkingen worden gemaakt over de beleidsneutrale omzetting.

Verder worden partijen uitgenodigd om te reageren op hoofdstuk 1 (definities) en hoofdstuk 4, 5 en 6 waarin beleidsinhoudelijke wijzigingen zijn voorgesteld ten aanzien van de taken & inrichting van systeembeheerders en de tariefregulering. In deze hoofdstukken zijn de keuzes uitgewerkt die op deze onderwerpen zijn vastgelegd in de brief aan de Tweede Kamer over STROOM ((Kamerstukken II 2013/14, 31 510, nr. 49). Een aantal aspecten van de tariefregulering van het net op zee is in deze versie van het wetsvoorstel nog niet verwerkt.