Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging Woningwet in verband met definitie bouwwerk

Deze wijziging van de Woningwet legt de definitie van het begrip bouwwerk vast, naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling advisering van de Raad van State over het verbouwen van een woonboot. Voor reeds bestaande woonboten en ander drijvende bouwwerken wordt overgangsrecht gecreëerd, in die zin dat hiervoor van rechtswege een omgevingsvergunning wordt verstrekt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
12-05-2015
Einddatum consultatie
10-06-2015
Status
Resultaat gepubliceerd
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen
Bouwen en verbouwen Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met dit wetsvoorstel wordt een definitie voor het begrip bouwwerk in de Woningwet geïntroduceerd. Daarmee wordt duidelijkheid verschaft over de vraag of een bepaalde constructie al dan niet een bouwwerk is dat onder de Woningwet en onder de Wet algemene bepalingen (Wabo) valt. Dit heeft als gevolg dat bijvoorbeeld woonboten en drijvende woningen die veelal in slechts beperkte mate afwijken van andere woningen die al wel onder de Woningwet en Wabo vielen, dus eveneens onder deze wetgeving vallen. Daarnaast is in het voorstel overgangsrecht opgenomen om daarmee rechtszekerheid te geven aan eigenaren en bewoners van woonboten ten aanzien van de juridische status van die bestaande woonboten. Hetzelfde geldt voor eigenaren van andere drijvende ‘bouwwerken’.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Eigenaren en bewoners van (drijvende) bouwwerken en bouwende partijen. Gemeenten, provincies, waterschappen.

Verwachte effecten van de regeling

Eigenaren, opdrachtgevers, bouwers van nieuw te bouwen bouwwerken , ook drijvende bouwwerken, zullen moeten voldoen aan de Woningwet en het Bouwbesluit 2012. Bestaande drijvende bouwwerken worden gelegaliseerd. Gebruikers van drijvende bouwwerken zullen in de toekomst moeten voldoen aan dezelfde eisen als gebruikers van bouwwerken op vaste grond.
Gemeenten zullen in de toekomst drijvende bouwwerken moeten opnemen in het bestemmingsplan.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt een ieder uitgenodigd een reactie te geven op het wetsvoorstel. De reacties zullen worden betrokken bij de nadere uitwerking van het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De gehele regeling.

Acties

Delen regeling