Instemmingsbevoegdheid medezeggenschap funderend onderwijs op hoofdlijnen begroting

Deze consultatie gaat over instemmingsbevoegdheid van de medezeggenschapsraad op de hoofdlijnen van de begroting van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. In de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) worden bevoegdheden en taken van medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs geregeld. In deze wetswijziging wordt een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting toegevoegd aan de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-05-2016
Einddatum consultatie 06-06-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit voorstel geeft de medezeggenschap een sterkere positie bij het bepalen van het financiële beleid van scholen. Het gewenste effect is dat er een cultuur ontstaat, waarin het bestuur en de medezeggenschapsraad in een vroeg stadium het gesprek voeren over de keuzes die gemaakt worden om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en te verbeteren. Deze keuzes vertalen zich in de hoofdlijnen van de begroting en uiteindelijk in een begroting.Omdat de medezeggeschapsraad instemmingsbevoegdheid krijgt, wordt het gesprek over het beleid en de (financiële) keuzes tussen bestuur en medezeggenschap nog belangrijker. De bevoegdheid van de medezeggenschapsraad kan zo bijdragen aan het goed functioneren van scholen en organiseert tegenspraak voor schoolbesturen. Dit versterkt het systeem van checks en balances, dat nodig is in een systeem dat gekenmerkt wordt door een hoge mate van autonomie. Instemming op de hoofdlijnen van de begroting, waarin deze keuzes beslag krijgen, vormt het sluitstuk van de gesprekken tussen besturen en medezeggenschapsraden. Met dit voorstel wordt voor de medezeggenschap in het funderend onderwijs dezelfde bevoegdheid gecreëerd die reeds voor de medezeggenschap in het hoger onderwijs en mbo is geregeld.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Leerlingen, ouders en personeelsleden, als vertegenwoordigers in de MR of vertegenwoordigd in de MR, besturen van scholen

Verwachte effecten van de regeling

Leden van de medezeggenschapsraad krijgen een grotere bevoegdheid bij het bepalen van het financieel beleid, en met hen de leerlingen, ouders en personeelsleden die zij vertegenwoordigen. Van bestuurders vraagt deze wijziging dat zij hun medezeggenschapsraad in een vroeg stadium meenemen in de afwegingen en keuzes die gemaakt worden in beleid en financién

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is een reactie te verkrijgen van belanghebbenden op de wijziging in het algemeen, en specifiek wordt gevraagd wat een wenselijke en concrete invulling zou kunnen zijn van het begrip ‘hoofdlijnen van de begroting’ in dit voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.

Meer informatie