Wijziging Wet financiering politieke partijen n.a.v. de evaluatie

De Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen heeft de Wfpp in 2017/18 geëvalueerd. In het evaluatierapport doet de commissie een groot aantal aanbevelingen die de positie van politieke partijen verder moeten versterken. Het kabinet heeft zijn reactie op het rapport op 25-01-2019 aan de TK aangeboden en aangekondigd een voorstel tot wijziging van de Wfpp in procedure te brengen. Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wfpp n.a.v. de evaluatie van deze wet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-10-2019
Einddatum consultatie 30-11-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 9580
Onderwerpen Staatsrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De aanpassing van de Wfpp zal gevolgen hebben voor de politieke partijen die onder de reikwijdte van de Wfpp vallen en aan deze partijen gelieerde organisaties (de zogeheten neveninstellingen).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De commissie-Veling heeft geconcludeerd dat de Wfpp op hoofdlijnen goed werkt en daarmee aan de gestelde doelen voldoet. Op onderdelen kan de wetgeving echter worden verbeterd en/of verduidelijkt. Met dit voorstel van wet wordt hier gevolg aan gegeven. Er ontstaat meer en beter inzicht in de financieringsstromen van politieke partijen en hun neveninstellingen, het risico van onwenselijke buitenlandse beïnvloeding wordt beperkt en de subsidie van de partijen wordt stabieler, als gevolg waarvan politieke partijen beter in staat worden gesteld om hun taken adequaat uit te voeren.

Waarop kunt u reageren

Alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet financiering politieke partijen

Bron: wetten.overheid.nl