Wijziging Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen i.v.m. uitbreiding bevoegdheid MinJenV

Deze voorgestelde wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) regelt dat aanbieders, die geen vitale aanbieder zijn en evenmin deel uitmaken van de rijksoverheid, in ruimere mate de beschikking krijgen over dreigings- en incidentinformatie over hun eigen netwerk- en informatiesystemen. Op basis hiervan kunnen zij maatregelen nemen om incidenten te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-06-2021
Einddatum consultatie 23-08-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen ICT Criminaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders die geen vitale aanbieder zijn en evenmin deel uitmaken van de rijksoverheid, en organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over digitale dreigingen en incidenten (OKTT’s).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De in dit wetsvoorstel bedoelde andere aanbieders zullen dreigings- en incidentinformatie over hun eigen netwerk- en systemen krijgen.

Waarop kunt u reageren

Dit wetsvoorstel met bijbehorende memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen