wijziging Ubm zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

De maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018 - 2021, zoals in december 2017 toegezonden aan de Eerste Kamer, aan de Tweede Kamer, en aan de Europese Commissie, worden geïmplementeerd in regelgeving. Voorliggende wijzigingsregeling wijzigt hiertoe het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet per 1 januari 2020.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-07-2019
Einddatum consultatie 06-09-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Dieren Planten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Landbouwers, agrarische adviseurs, loonwerkers, accountants, waterbeheerder, natuur- en milieuorganisaties.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachte effecten zijn onderdeel van de bijgevoegde nota van toelichting van de wijzigingsregeling.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van de wijzigingsregeling kan een reactie worden gegeven.

Downloads

  • Concept regeling

    ontwerpbesluit implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn – fosfaatgebruiksnormen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Bron: wetten.overheid.nl

zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl