Wijzigingswet SZW-wetten Caribisch Nederland 2023

Hoofddoelstelling van het wetsvoorstel is het, tegen het licht van de beoogde gelijkwaardigheid van Caribisch Nederland (CN), moderniseren van het stelsel en daarmee tegelijkertijd verbeteren van de bestaanszekerheid in brede zin (breder opgevat dan alleen inkomen). Om de samenhang tussen de verschillende wijzigingen te benadrukken zijn de wijzigingen gebundeld tot de ‘Wijzigingswet SZW-wetten Caribisch Nederland 2023’.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-07-2022
Einddatum consultatie 22-08-2022
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 12681
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Inwoners van Caribisch Nederland, werkgevers, werknemers, RCN-unit SZW.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendig stelsel in CN door het creëren van een betere balans tussen rechten en plichten, instrumenten en inkomenswaarborgen op het terrein van sociale zekerheid en in de relatie tussen werkgever en werknemer.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept-Wijzigingswet en daarbij behorende algemene en artikelsgewijze toelichting voor. U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen