Wijzigingswet financiële markten 2018

Dit ontwerp van een wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft), het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten. Beoogd is de Wijzigingswet financiële markten 2018 medio 2018 in werking te laten treden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-07-2016
Einddatum consultatie 08-09-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit ontwerp van een wetsvoorstel bevat onder meer de volgende wetswijzigingen:
- De verplichting om een goedkeuring te hebben DNB voor het, ten behoeve van een onder toezicht van DNB staande financiële onderneming, afgeven van een 403-verklaring of soortgelijke concerngaranties;
- De concentratie van bank- en effectenzaken bij de rechtbank Amsterdam;
- Een verbod op het leggen van derdenbeslag onder DNB op bepaalde tegoeden die financiële ondernemingen aanhouden bij DNB;
- Een aantal aanpassingen in de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, waaronder toepassing van het Europese bonusplafond (100 – 200%) voor beheerder van beleggingsinstellingen binnen een groep;
- De verlenging van de termijn voor het nemen van een besluit op de aanvraag van een bankvergunning van dertien naar zesentwintig weken;
- De mogelijkheid voor de AFM om ten behoeve van het toezicht op de naleving van vakbekwaamheidseisen informatie op te vragen bij DUO; en
- De introductie van de bevoegdheid van DNB om onder bepaalde omstandigheden het depositogarantiestelsel in te zetten voor de financiering van een overdracht van deposito-overeenkomsten die worden aangehouden bij een bank in de noodregeling of faillissement.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Marktpartijen en toezichthouders.

Verwachte effecten van de regeling

Zie memorie van toelichting.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.