Regeling tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij en overeenkomstige aanpassing Omgevingsregeling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) en overeenkomstige aanpassing van de Omgevingsregeling. Met deze wijziging wil het ministerie een nieuw huisvestingssysteem opnemen in bijlage 1 bij de Rav, voor een huisvestingssysteem een definitieve emissiefactor vaststellen en een fout bij de vaststelling van een emissiefactor herstellen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-10-2022
Einddatum consultatie 13-11-2022
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 14499
Onderwerpen Dieren Lucht Stoffen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Veehouders die de systemen toepassen of voornemens zijn toe te passen waarop de wijzigingen betrekking hebben;
• Fabrikanten en leveranciers die de betreffende stalsystemen produceren of verkopen;
• Omwonenden;
• Overheden.

De wijziging heeft tot doel het opnemen van een nieuw stalsysteem, het vervangen van een voorlopige emissiefactor door een definitieve emissiefactor en het corrigeren van een foutieve emissiefactor.

De emissiefactoren van de Rav worden onder andere toegepast bij de toetsing aan de Wet natuurbescherming. Op 7 september 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een drietal uitspraken geoordeeld over de toepassing van de emissiefactoren van de Rav in het kader van de toetsing aan de Wet natuurbescherming. Zie www.rechtspraak.nl (ECLI:NL:RVS:2022:2557, ECLI:NL:RVS:2022:2624 en ECLI:NL:RVS:2022:2622) of de links hieronder.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor wat betreft het systeem waarvoor de emissiefactor wordt gecorrigeerd:
• Voor veehouders geldt dat er in toekomstige situaties wellicht minder uitbreidingsmogelijkheden zijn. Voor de fabrikant van het huisvestingssysteem waarvan de emissiefactor wordt verhoogd geldt dat er wellicht minder mogelijkheden zullen zijn om het systeem te verkopen.
• Voor omwonenden en het milieu leidt de wijziging tot het positieve gevolg dat in de toekomst kan worden voorkomen dat er situaties zijn waarbij de ammoniakemissie vanuit de stallen is onderschat. Dit geldt eveneens voor gemeenten en provincies.

Voor de overige wijzigingen geldt:
• Veehouders hebben meer mogelijkheden om emissiereducerende technieken toe te passen en meer zekerheid over een eerder vastgestelde emissiefactor.
• Fabrikanten van de huisvestingssystemen hebben meer mogelijkheden om deze systemen te verkopen.
• Voor omwonenden, het milieu, provincies en gemeenten leidt de wijziging tot het positieve gevolg dat er meer mogelijkheden zijn om de ammoniakemissie te reduceren.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 13 november 2022 via deze website reageren op alle onderdelen van de conceptregeling en de toelichting daarbij.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling ammoniak en veehouderij

Bron: wetten.overheid.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: www.officielebekendmakingen.nl

Uitspraak 7 sept 2022 RvS, ECLI:NL:RVS:2022:2557

Bron: www.raadvanstate.nl

Uitspraak 7 sept 2022 RvS, ECLI:NL:RVS:2022:2624

Bron: www.raadvanstate.nl

Uitspraak 7 sept 2022 RvS, ECLI:NL:RVS:2022:2622

Bron: www.raadvanstate.nl