Wijzigingsbesluit financiële markten 2013

Het ontwerpbesluit Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 bevat een aantal wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Hiermee samenhangend wordt de Regeling van de minister van Financiën met betrekking tot het stellen van regels over de eed of belofte die personen werkzaam bij financiële ondernemingen moeten afleggen en naleven geconsulteerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-04-2012
Einddatum consultatie 11-05-2012
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het onderhavige besluit wijzigt een aantal algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht. Voor een groot deel slaan de wijzigingen neer in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen:

1. Productontwikkelingsproces
2. Uitwerking van de bankierseed
3. Provisieverbod en transparantieverplichtingen
4. Transparantie aanbieders hypothecair krediet
5. Nieuwe eisen aan vakbekwaamheid
6. Geschillenbeslechting

Daarnaast wordt het Besluit marktmisbruik Wft gewijzigd om te voorzien in de verplichting te vermijden dat een onderneming directe steun verleent aan een (buitenlandse) onderneming die clustermunitie produceert, verkoopt of distribueert.

Ook wordt het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector gewijzigd, zodat diverse bepalingen gesanctioneerd kunnen worden met een bestuurlijke boete.

Tot slot is toegevoegd "de Regeling eed of belofte financiële sector". In deze ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot een door werknemers en andere natuurlijke personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van een financiële onderneming af te leggen en na te leven eed of belofte. De grondslag van de uitwerking van de regels in deze ministeriële regeling staat opgenomen in de Wijzigingswet financiële markten 2013 en in onderhavig Wijzigingsbesluit De moreel ethische verklaring wordt aangeduid als “de eed of belofte”. Hier is voor gekozen om de symboliek rond de verklaring meer kracht mee te geven, en daarmee de bewustwording bij de persoon die de hem aflegt te versterken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Partijen en personen werkzaam op of betrokken bij (het terrein van) de financiële markten.

Verwachte effecten van de regeling

Gezien het karakter van het voorstel - er worden meerdere onderwerpen voorgesteld in dit wijzigingsbesluit en de regeling - wordt voor een beschrijving van de verwachte effecten verwezen naar de (artikelsgewijze) toelichting bij de desbetreffende onderwerpen.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wilt het ministerie van Financiën graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en op de Regeling eed of belofte financiële sector.

Meer informatie

  • Supplement Bedrijfseffecten Regeling eed of belofte financiële sector