Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit i.v.m. rekentoets vo en mbo

Reactie

Naam Albeda college (mevr. E van Dam)
Plaats rotterdam
Datum 13 februari 2015

Vraag1

Wat vindt u van de wijze waarop de rekentoets ER is opgenomen in het conceptbesluit?
Het volgende geld voor alle drie.
De nadelen van het werken met vaardigheidsscores:
• De introductie van vaardigheidsscores moet bij alle belanghebbenden bekend gemaakt worden.
Voor leerlingen en ouders: We zullen moeten uitleggen wat deze scores betekenen. Studiewijzers zullen hierop moeten worden aangepast lopende de opleiding. Dit is niet transparant naar leerlingen toe, en betekent bovendien veel extra werk.
Voor docenten en examencommissies geldt dat zij mogelijk het zicht verliezen op de steeds wijzigende eisen voor diplomering, waardoor de kans op fouten toeneemt.
• Wij geloven niet dat vaardigheidsscores de transparantie vergroten, integendeel. Leerlingen, ouders en bedrijven herkennen deze niet, zij zijn gewend aan cijfers.
• Een flink deel van de leerlingen scoort voldoende tot zeer goed op het onderdeel rekenen. Leerlingen die een 10 hebben, krijgen nu op hun diploma een ‘voldoende’. Hiermee wordt geen recht gedaan aan deze leerlingen.
• Door de introductie van vaardigheidsscores komen we voor extra kosten te staan in verband met aanpassing van informatiesystemen: de informatie die leidt tot een diplomeringsbesluit in het deelnemersregistratiesyteem wijzigt. Ook het leerlingenportaal zal moeten worden aangepast.
Wij denken dat cijfers gehandhaafd kunnen worden. Immers, een 4,5 wordt afgerond naar een 5. Door met cijfers te blijven werken wordt nodeloze onrust, onduidelijkheid en extra werk voorkomen. Ons voorstel zou zijn de slaag-/zakregeling als volgt aan te passen: een 5 voor rekenen, en maximaal één 5 voor de talen (niveau 4); en tweemaal 5 voor niveau 2 en 3.

Rekenen uit de compensatieregeling

Vraag2

Wat vindt u van de wijze waarop de gewijzigde uitslagregels zijn opgenomen in het conceptbesluit?
vervolg
Doordat geen cijfer meer wordt gegeven, wordt rekenen uit de compensatieregeling gehaald. De slaagzakregeling zou men als volgt willen aanpassen: voldoende voor rekenen en een 5 Nederlands (5-6 Nederlands Engels mbo 4 in willekeurige volgorde). Dit gaat echter alleen op in het eerste jaar van de transitieperiode. Daarna gaat de cesuur jaarlijks omhoog en kan een 5 voor rekenen niet gecompenseerd worden met een 6 voor Nederlands. Rekenen moet immers voldoende zijn. Kortom de eisen worden hiermee hoger ipv lager.

Transparantie
De regelgeving is dusdanig gecompliceerd geworden dat het niet meer uit te leggen is aan studenten, ouders bedrijven, docenten en vervolgonderwijs. Wat te denken van niveau 2 waarvoor er nu 4 varianten op het rekenexamen zijn: 2F, 2A (lager niveau), 2ER (voor studenten met blokkades/ automatiseringsstoornissen) en 2F met aangepast afnamecondities voor studenten met een dyscalculieverklaring. Hoe bepaal je bij een jongvolwassene of hij/zij een 2ER examen zou moeten doen of een 2A examen????

Nederlands 2F
Het niveau Nederlands voor entree en mbo 2 is vastgesteld op 2F; dit najaar wordt pas bekend wat de eis Nederlands voor vmbo BB wordt. De eisen zouden gelijk getrokken moeten worden aan vmbo BB maar dat kan dus niet voor 1/8/15 als de slaagzakregeling Nederlands mbo 2 ingaat.


Vraag3

Wat vindt u van de wijze waarop de extra herkansingsmogelijkheid is opgenomen in het conceptbesluit?
vervolg
De doelgroep anderstaligen / isk-leerlingen wordt ernstig gedupeerd door de 2F eis. Voor deze groep is het niet halen van niveau 2F Nederlands in entree of mbo 2 in veel gevallen niet een kwestie van niet kunnen maar een kwestie van tijd. Zij kunnen niet doorstromen naar mbo 2 of 3 Zij moeten dan naar de arbeidsmarkt uitstromen met een entree basisdiploma of vakdiploma. En dat terwijl in mbo 2 en mbo 3 dezelfde eis geldt maar met meer tijd om ernaar toe te werken.

Nederlands 3F
De referentiecesuur voor Nederlands 3F blijkt te laag te liggen en wordt volgende schooljaar naar boven bijgesteld. (het aantal onvoldoendes zou bij de nieuwe cesuur 13% hoger liggen). Of en hoe er een vangnet in werking treeft als blijkt dat te veel mensen zakken, is nog niet bekend.
Het lijkt erop dat de slaag-zakregeling Nederlands mbo 4 te vroeg is ingevoerd.

Etc.: de enorme hoeveelheid werk die dit de scholen oplevert, de onduidelijkheden en onzekerheid rond het vangnet …
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht