Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit i.v.m. rekentoets vo en mbo

Reactie

Naam Roc de Leijgraaf (Drs. J.B. Artz)
Plaats Oss
Datum 13 februari 2015

Vraag1

Wat vindt u van de wijze waarop de rekentoets ER is opgenomen in het conceptbesluit?
De introductie van vaardigheidsscores moet bij alle belanghebbenden bekend gemaakt worden.
Voor leerlingen en ouders: We zullen moeten uitleggen wat deze scores betekenen. Studiewijzers zullen hierop moeten worden aangepast lopende de opleiding. Dit is niet transparant naar leerlingen toe, en betekent bovendien veel extra werk.
Voor docenten en examencommissies geldt dat zij mogelijk het zicht verliezen op de steeds wijzigende eisen voor diplomering, waardoor de kans op fouten toeneemt.
Wij geloven niet dat vaardigheidsscores de transparantie vergroten, integendeel. Leerlingen, ouders en bedrijven herkennen deze niet, zij zijn gewend aan cijfers.
Tijdens een landelijke bijeenkomst van het steunpunt Taal en rekenen werd de keuze voor vaardigheidsscores gemotiveerd door te stellen dat het hbo hier om vraagt. Echter, leerlingen van niveau 2 en 3 stromen niet door naar het hbo. Leerlingen niveau 4 bbl evenmin. Ook de bol-leerlingen niveau 4 stromen niet allen door naar hbo. Het is dus de vraag waarom deze aanpassing gedaan moet worden voor een zeer kleine groep. Bovendien zijn leerlingen met iedere score die tot een 'v' leidt, toelaatbaar op het hbo. De meerwaarde van de vaardigheidsscores wordt hierdoor onzes inziens verder verkleind.

Vraag2

Wat vindt u van de wijze waarop de gewijzigde uitslagregels zijn opgenomen in het conceptbesluit?
Een flink deel van de leerlingen scoort voldoende tot zeer goed op het onderdeel rekenen. Leerlingen die een 10 hebben, krijgen nu op hun diploma een ‘voldoende’. Hiermee wordt geen recht gedaan aan deze leerlingen.
• Door de introductie van vaardigheidsscores komen we voor extra kosten te staan in verband met aanpassing van informatiesystemen: de informatie die leidt tot een diplomeringsbesluit in het deelnemersregistratiesyteem wijzigt. Ook het leerlingenportaal zal moeten worden aangepast.

Wij denken dat cijfers gehandhaafd kunnen worden. Immers, een 4,5 wordt afgerond naar een 5. Door met cijfers te blijven werken wordt nodeloze onrust, onduidelijkheid en extra werk voorkomen. Ons voorstel zou zijn de slaag-/zakregeling als volgt aan te passen: een 5 voor rekenen, en maximaal één 5 voor de talen (niveau 4); en tweemaal 5 voor niveau 2 en 3.

Vraag3

Wat vindt u van de wijze waarop de extra herkansingsmogelijkheid is opgenomen in het conceptbesluit?
prima!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht