Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet inkomstenbelasting 2001

Reactie

Naam KBO-PCOB (H.I. Roijackers)
Plaats Nieuwegein
Datum 15 april 2021

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen.
Het wetsvoorstel wil drie knelpunten oplossen rond kleine pensioenen.

KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM kijken vanuit de blik van gepensioneerden en aanstaande gepensioneerden naar dit wetsvoorstel.
Wie hebben er straks mee te maken?

Dat gaat concreet om mensen die vaker:

- Een hele reeks aan banen hebben gehad, met niet altijd pensioenopbouw
- Op een laag niveau, tegen een laag inkomen, hebben gewerkt en naar rato pensioen hebben opgebouwd
- Als zelfstandige een deel pensioen hebben opgebouwd via spaargeld, eigen huis en/of vermogen, beleggingen
- Parttime gewerkt hebben. (Veelal vrouwen; voor alleenstaande vrouwen ligt het gemiddelde netto pensioen per jaar op 580 euro)
- In het buitenland hebben gewoond
- Werk en zorg hebben afgewisseld in hun leven
- Op enig moment werkloos of ziek zijn geworden, en/of arbeidsongeschikt zijn geraakt

Door die bril gekeken, is vallen ons enkele zaken op bij de voorgenomen wetswijziging die we in bijgesloten document toelichten

Samengevat vragen wij de Minister van SZW:
1. Wettelijk te regelen dat er geen waarde mag worden overgedragen, tenzij de deelnemer actieve toestemming hiertoe heeft verleend en de consequenties van die overdracht duidelijk vooraf aan de deelnemer kenbaar zijn gemaakt.
2. Praktisch te regelen dat het dit proces van waardoverdracht vanuit de overheid, in afstemming met ouderenorganisaties, goed gemonitord wordt, om mogelijk onbedoelde effecten van de wetgeving tijdig bij te kunnen bijstellen.

Bijlage