Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet inkomstenbelasting 2001

Het wetsvoorstel heeft drie doelstellingen die verband houden met knelpunten bij kleine pensioenen. Ten eerste wordt het voor pensioenuitvoerders mogelijk om de waarde van alle kleine (bruto) ouderdomspensioenen (2e pijler) te kunnen overdragen. Ten tweede mag de uitvoerder van een klein nettopensioen deze straks afkopen. Ten derde neemt dit wetsvoorstel fiscale sancties weg in geval de gerechtigde besluit tot het afkopen van zijn kleine nettolijfrente.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-03-2021
Einddatum consultatie 19-04-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 11687
Onderwerpen Levensloop

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsvoorstel heeft betrekking op de burgers die een klein ouderdomspensioen, een klein nettopensioen of een kleine nettolijfrente hebben. Een klein (bruto) ouderdomspensioen kan worden overgedragen zonder tussenkomst van de betreffende deelnemer. Een klein nettopensioen kan door de uitvoerder worden afgekocht, mits de deelnemer instemt. Tot slot kan de burger met een kleine nettolijfrente het verzoek doen tot afkoop hiervan zonder dat dit fiscale sancties met zich meebrengt. Daarnaast brengt dit wetsvoorstel gevolgen met zich mee voor uitvoerders van brutopensioenregelingen, uitvoerders van nettopensioenregelingen, aanbieders van nettolijfrenten en het pensioenregister.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Pensioenuitvoerders ervaren nu een knelpunt in de waardeoverdracht van kleine pensioenen. Dit wetsvoorstel neemt dat knelpunt weg. Voor het al bestaande recht op waardeoverdracht van kleine pensioenen komen alle kleine pensioenen in aanmerking en niet alleen die ontstaan door baanwisseling. Pensioenuitvoerders, die het uitgebreide recht op waardeoverdracht willen gebruiken, kunnen straks meer kleine pensioenen automatisch overdragen. Het pensioenregister krijgt meer verzoeken om een match te vinden met een andere pensioenuitvoerder. En meer burgers met een klein pensioen merken dat hun pensioenuitvoerders hun pensioenen samenvoegt. Hierdoor is de kans groter dat hun pensioen boven de afkoopgrens komt en daarmee de pensioenbestemming behoudt. In combinatie met de lagere kosten van de pensioenuitvoerders leidt dit er toe dat deze burgers meer pensioen zullen ontvangen. De invoering van het recht op afkoop van kleine nettopensioen voorkomt uitholling van de opgebouwde waarde door beleggings- en/of administratiekosten. Voor kleine nettolijfrenten geldt dat de betreffende gerechtigde die gebruik maakt van zijn of haar afkoopmogelijkheid geen fiscale sanctie krijgt.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Beantwoording van nadere vragen van de minister van SZW van 9 september 2019 door de StvdA

Bron: www.stvda.nl

Kamerbrief over evaluatie nettopensioen en nettolijfrente

Bron: www.tweedekamer.nl

Kamerbrief van 15 april 2020 over knelpunten kleine pensioenen

Bron: www.tweedekamer.nl

Oorspronkelijke verzoek van 9 april 2019 van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en h

Bron: www.stvda.nl