Wijziging Mededingingswet i.v.m. uitzonderingen landbouw en visserij

Wijziging van de Mededingingswet om de bijzondere positie van de landbouw- en visserijsector te verduidelijken en expliciteren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-07-2019
Einddatum consultatie 19-08-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Economie Markttoezicht Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deze wetswijziging heeft betrekking op primaire agrarische ondernemers en kan gevolgen hebben voor hun leveranciers, afnemers en de eindgebruikers van de betreffende producten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het kabinet beoogt met deze wetswijziging een bijdrage te leveren aan het wegnemen van de onduidelijkheid over mogelijkheden tot samenwerking die bestaat onder primaire agrarische ondernemers. Het ligt in de rede dat meer duidelijkheid ertoe leidt dat primaire agrarische ondernemers vaker tot samenwerking overgaan, om zo hun positie in de keten te versterken.

Waarop kunt u reageren

U wordt uitgenodigd te reageren op het wetsvoorstel, of delen daarvan. Op basis van de reacties tijdens de internetconsultatie kan het wetsvoorstel worden aangepast.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen