Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen

De leeftijd waarop de kostendelersnorm van toepassing is, wordt verhoogd van 21 naar 27 jaar.
Door dit wetsvoorstel wordt de kostendelersnorm gewijzigd zodat inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten (vaak de ouders).
Met deze wijziging beoogt de regering inkomenszekerheid bij uitkeringsgerechtigde gezinnen te vergroten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-03-2022
Einddatum consultatie 15-04-2022
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10029
Onderwerpen Gezin en kinderen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Uitkeringsgerechtigden van bovengenoemde sociale wetten en hun huisgenoten, waaronder inwonende kinderen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het beoogde effect van het wetsvoorstel is het vergroten van de inkomenszekerheid bij uitkeringsgerechtigden (vaak ouders) met inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar. En daarmee het tegengaan van het voortijdig verlaten van de ouderlijke woning. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het tegengaan van dak- en thuisloosheid onder jongvolwassenen. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan terugdringen van de vraag onder jongvolwassenen naar woonruimte.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept-wettekst voor en daarbij behorende toelichting voor de wijziging van de kostendelersnorm. Deze wijziging is onderdeel van het Wetsvoorstel Uitvoeren breed offensief.

U kunt reageren op de wetswijziging en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen