wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege aanpassing van de regeling voor nettopensioen

De huidige voorwaarden rond fiscale hygiëne bij nettopensioenregelingen – de voorschriften voor scheiding van bruto- en netto middelen binnen een pensioenfonds – passen niet meer bij de kenmerken van het nieuwe pensioenstelsel. Deze regels worden daarom met dit Besluit deels aangepast.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-04-2022
Einddatum consultatie 30-04-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 13620
Onderwerpen Ouderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Sociale partners, Pensioenfederatie, Ministerie van Financiën, DNB, AFM.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De aanpassingen in dit Besluit zorgen ervoor dat de scheiding tussen bruto- en nettomiddelen binnen de pensioenfondsen gegarandeerd blijft, zodat geen middelen structureel fiscaal onbelast kunnen blijven.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt de concept-besluittekst en de daarbij behorende artikelsgewijze en algemene toelichting. U kunt op alle onderdelen reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen