Wijziging Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het versoepelen van de drie-uursregeling en de mogelijkheid tot afwijking van het vaste gezicht criterium

Het Besluit kwaliteit kinderopvang bevat twee kwaliteitseisen - en bepalingen die hieraan raken voor het pedagogisch beleidsplan – die knellen in de praktijk, zeker in combinatie met de huidige personeelskrapte en werkdruk in de sector. Daarom doet de regering in nauwe samenspraak met sectorpartijen in de kinderopvang, een voorstel voor aanpassing van deze twee eisen, te weten de drie-uursregeling en het vaste gezichtencriterium.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-11-2022
Einddatum consultatie 20-11-2022
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 14650
Onderwerpen Gezin en kinderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Kindercentra (zowel kinderdagopvang als buitenschoolse opvang), houders en (pedagogisch) medewerkers, toezichthouder en handhaver.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het verwachte effect van het voorstel is dat de drie-uursregeling en het vaste gezichtencriterium beter op de praktijk aansluiten, doordat er meer flexibiliteit wordt geboden. Daarnaast is de verwachting dat het voorstel uiteindelijk de administratieve lasten zal verlichten.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concepttekst gewijzigde regelgeving en een daarbij behorende nota van toelichting en artikelsgewijze toelichting. U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen