Wijziging van het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Het komt voor dat werkgevers die personeel zoeken via intermediairs, zoals uitzendbureaus, discriminerende verzoeken doen. Het kabinet vindt dit onacceptabel. Daarom wordt een voorstel voor een meldplicht gedaan. De meldplicht regelt dat intermediairs discriminerende verzoeken melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie, op het moment dat in gesprek gaan met de werkgever onvoldoende effect heeft.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-03-2022
Einddatum consultatie 16-04-2022
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 9914
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers en intermediairs.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Arbeidsbemiddelaars zoals uitzendbureaus, recruiters, werving & selectiebureaus en andere intermediairs spelen een belangrijke rol bij het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie, omdat zij vraag en aanbod van werk bij elkaar brengen. Bij discriminerende verzoeken kan bijvoorbeeld worden gedacht aan specifieke verzoeken voor mannen of vrouwen, leeftijden of verzoeken in relatie tot de culturele achtergrond van potentiële medewerkers. Dit kan zowel bewust als onbewust optreden.
Het voornemen om een meldplicht in te voeren is opgenomen in het coalitieakkoord. Ook de Tweede Kamer wil een meldplicht bij discriminerende verzoeken van werkgevers door intermediairs. Deze meldplicht wordt toegevoegd aan het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Dit wetsvoorstel verplicht werkgevers en intermediairs om een werkwijze voor werving en selectie op te stellen die waarborgen bevat om discriminatie tegen te gaan en waarin wordt aangegeven hoe de werving en selectie wordt gedaan. Met de invoering van de meldplicht wordt hier een procedure aan toegevoegd die weergeeft hoe met discriminerende verzoeken wordt omgegaan. Als na het volgen van de stappen in de procedure een discriminerend verzoek nog steeds discriminerend is, wordt het verzoek gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.
Intermediairs kunnen een belangrijke rol spelen in de bewustwording bij opdrachtgevers op het gebied van discriminatie en kunnen daarmee discriminerende verzoeken voorkomen en tegengaan. Bij een discriminerend verzoek kan een uitzendbureau eerst in gesprek gaan met degene die het verzoek indient, maar kan ook besluiten direct tot melding over te gaan, afhankelijk van de aard van het verzoek. De meldingen geven de Nederlandse Arbeidsinspectie inzicht en kunnen leiden tot controle van het werving- en selectiebeleid van de werkgever. Dit vergroot de kansen op gelijke kansen voor eenieder op de arbeidsmarkt.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op de Nota van Wijziging ten aanzien van de meldplicht en de toelichting daarbij.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen