Wijziging Wet elektriciteit en drinkwater BES (Wedb) 2020

(For english version, see documents below) Het Ministerie van IenW bereidt in samenwerking met andere ministeries een wetswijziging voor van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (Wedb), de Warenwet BES, de Wet vrom BES en de Wet fin BES. Dit wetsvoorstel is ook al in de zomer van 2019 geconsulteerd. De Wedb is daarna nog enigszins aangepast, en deze laatste wijzigingen worden nu in consultatie gebracht. De andere wetten zijn niet aangepast, en worden dan ook nu NIET geconsulteerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-10-2020
Einddatum consultatie 18-11-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 8597
Onderwerpen Water

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Afnemers van drinkwater;
• Drinkwaterbedrijven;
• Openbare lichamen Caribisch Nederland;
• Bedrijven.

DOELEN VAN DE WETSWIJZIGINGEN
De wijzigingen in de Wedb en Warenwet BES richten zich op de drinkwatervoorziening. Het doel is bijdragen aan een betrouwbare drinkwatervoorziening en de verbetering van de uitvoerbaarheid van de wet. Voorgesteld wordt:
1. De vigerende bepalingen over tarieven van kracht te laten blijven, omdat de eerder voorgestelde herinvoering van het capaciteitstarief tot hogere kosten voor de drinkwatervoorziening zou leiden en dat effect heeft op lage inkomens.
2. De verplichte drinkwatervoorraad van 7 dagen te vervangen door de zorg dat het drinkwaterbedrijf binnen 24 uur een hoeveelheid drinkwater kan leveren die op dag basis tenminste 75% bedraagt van de hoeveelheid die wordt geleverd op een maximumdag.
3. Artikel 3.15, lid 4 over de restitutie van aansluiting wegens onduidelijkheid en misinterpretatie te schrappen.
4. Artikel 3.2, lid 4 te wijzigen zodat de wegtransport van drinkwater ook door een natuurlijk persoon kan worden uitgevoerd.
5. Toevoegen van de bevoegdheid van de Minister om een aanwijzing te geven om te voorkomen dat de tarieven te hoog of te laag worden.
6. De Warenwet BES en Wedb beter op elkaar afstemmen zodat gebotteld drinkwater slechts onder laatstgenoemde wet valt.

Wijziging Wet vrom BES en Wet fin BES
Hieraan zijn geen inhoudelijke wijzigingen voorgesteld t.o.v. de eerdere consultatie en deze wetten liggen niet ter consultatie voor. Ten overvloede is het doel van de voorstellen uitbreiding van de zorgplicht naar afvalwater en de verbetering van de handhaafbaarheid en regulering van de milieugevolgen. De nieuwe grondslag in de Wet vrom BES maakt het mogelijk dat milieukwaliteitseisen voor bedrijven worden gesteld, die bij eilandsverordening kunnen worden ingevuld.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Wedb en Warenwet BES
Met het wetsvoorstel wordt de Minister beter in staat gesteld om de systeem- en eindverantwoordelijkheid voor de drinkwatervoorziening in Caribisch Nederland waar te maken en een betrouwbare drinkwatervoorziening te borgen. Daarnaast zorgt het wetsvoorstel voor een betere afstemming met de Warenwet BES.

Wet vrom Bes en Wet fin BES
Aan deze wetten zijn geen inhoudelijke wijzigingen voorgesteld ten opzichte van de eerdere consultatie en deze wetten liggen dan ook niet ter consultatie voor. Ten overvloede maakt de uitbreiding van de zorgplicht naar afvalwater dat de openbare lichamen een afvalwaterheffing kunnen invoeren. Dit kan van belang zijn voor het duurzaam exploiteren van een RWZI en een duurzaam beheer van de natuurlijke bronnen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 18 november 2020 via deze website ALLEEN reageren op de voorgestelde wetswijziging aan de Wet elektriciteit en drinkwater BES. De wijzigingen aan de andere wetten liggen nu niet ter consultatie, omdat die al in 2019 zijn geconsulteerd. Zie ook https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_wedb

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Internetconsultatie Wedb BES 2019

Bron: internetconsultatie.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: stb-2022-512

publicatie in het Staatsblad

Bron: stb-2022-511