Wijziging Spoorwegwet overwegveiligheid

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Spoorwegwet voor. Overwegveiligheid is een belangrijk thema in het spoorveiligheidsbeleid. Het voorstel is een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister van IenW in de Spoorwegwet vast te leggen waarmee maatregelen voor niet actief beveiligde overwegen (nabo) kunnen worden getroffen. Ook wordt het verplicht dat eenieder zorgt dat (land)hekken bij een nabo, indien deze aanwezig zijn, weer gesloten zijn na het oversteken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-07-2021
Einddatum consultatie 29-08-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 12218
Onderwerpen Spoor

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• ProRail
• Decentrale overheden (indien wegbeheerder van een nabo)
• Particulieren (indien wegbeheerder van een nabo)
• Overweggebruikers
• Overige belanghebbenden bij een nabo, zoals omwonenden

Het doel van deze wijziging is om de spoor- en verkeersveiligheid beter te kunnen waarborgen. In 2018 is het rapport ‘Overwegveiligheid, een risicovolle kruising van belangen’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (hierna: OvV) gepubliceerd. In de kabinetsreactie op het OvV-rapport is aangegeven opvolging te geven aan de hierin beschreven aanbevelingen. Eén van de aanbevelingen van de OvV is om een aanwijzingsbevoegdheid voor de minister van IenW te creëren. De aanwijzing bevat maatregelen die de spoor- en verkeersveiligheid dienen. Dit kunnen bijvoorbeeld maatregelen zijn over de inrichting van de overweg. In zijn meest verstrekkende vorm kan een aanwijzing bepalen dat een wegbeheerder een nabo permanent moet afsluiten en afgesloten moet houden.

De verplichting tot het sluiten van (land)hekken bij een nabo draagt in zijn algemeenheid bij aan de overwegveiligheid, ook in gevallen waarin de aanwijzingsbevoegdheid niet ingezet hoeft te worden. Voorkomen moet worden dat onbevoegden en vee onbelemmerd de spoorweg kunnen betreden. Afsluiting van deze overwegen is van belang om de veiligheid en beschikbaarheid van het spoor te kunnen waarborgen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit artikel kan leiden tot lasten voor een betrokken rechthebbende van een nabo. Allereerst kunnen deze lasten komen door de voorbereidingen die worden getroffen bij het gebruik van de aanwijzingsbevoegdheid. Er zal veelvuldig contact nodig zijn tussen de belanghebbenden. Naar verwachting zal dit echter niet voor een zware extra belasting zorgen. Een aanwijzing wordt namelijk pas gegeven als er geen andere oplossing meer is en de belanghebbenden er niet uit komen. Dat betekent dat er ook nu al veelvuldig overleg is tussen de belanghebbenden.

Verder zijn er lasten voor het uitvoeren van de maatregelen uit de aanwijzing. Mogelijk kan de betrokken rechthebbende hiervoor geheel of gedeeltelijk gecompenseerd worden. Dit wordt in de memorie van toelichting toegelicht.

Ook kunnen er lasten voortvloeien uit de rechtsbescherming, bijvoorbeeld in verband met (gefinancierde) rechtshulp en met de indiening van bezwaar- en beroepsschriften.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 29 augustus 2021 via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Spoorwegwet

Bron: wetten.overheid.nl