Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Het ministerie van IenW bereidt een wijziging voor van de regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Regeling AEEA). Het betreft vooral technische aanpassingen, waarmee de regeling in lijn wordt gebracht met de nieuwe Europese verwerkingsstandaard. Ook worden de voorwaarden en uitgangspunten van passende verwerking van AEEA verduidelijkt, en wordt een registratie- en rapportageplicht geïntroduceerd voor het exporteren van gebruikte EEA (tweedehands elektronica).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-04-2020
Einddatum consultatie 18-05-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 5928
Onderwerpen Afval

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• producenten en distributeurs van (A)EEA;
• gecertificeerde verwerkingsbedrijven;
• Het Nationaal (W)EEE Register (NWR).

Doel van de regeling:
Artikel I, onderdeel A, bevat enkele aanpassingen van technische aard:
• Ten eerste gaat het om de wijziging van enkele definities, waarmee eerdere omissies worden hersteld,
• Ten tweede is de Europese verwerkingsstandaard, de WEEELABEX Standard, vervangen door een aantal normen en technische specificaties onder de noemer van een Europese CENELEC Standard.

Artikel I, onderdeel B, bevat de verduidelijking dat ook ONgescheiden afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gemengd met andere afvalstoffen zoals schroot, huishoudelijk afval of plastic, altijd passend moet worden verwerkt. Het doel is om efficiënt hulpbronnengebruik en de terugwinning van waardevolle secundaire grondstoffen te bevorderen.

Met artikel I, onderdeel C, wordt uitvoering gegeven aan uitvoeringsverordening (EU) 2019/290 van de Commissie tot vaststelling van het formaat voor registratie en rapportage van producenten van elektrische en elektronische apparatuur aan het Nationaal (W)EEE Register.

Tot slot wordt in artikel I, onderdeel D, een registratie- en rapportageplicht geïntroduceerd voor bedrijven die gebruikte EEA exporteren. De registratie van deze export is nodig om de totale hoeveelheid in de handel gebrachte apparatuur in Nederland te berekenen. Eerdere maatregelen om deze exportstroom te achterhalen bleken niet succesvol of leverden geen betrouwbare gegevens. De rapportageplicht is beperkt tot de hoeveelheid geëxporteerd gewicht.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De gevolgen voor het milieu zijn positief. De opgenomen CENELEC Standard waarborgt een hoogwaardige verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De verduidelijkingen die zijn aangebracht in de regeling schrijven een passende wijze van verwerking van AEEA voor, waardoor milieuverlies zo veel mogelijk wordt beperkt.

De verplichting om export van gebruikte EEA te registreren en te rapporteren is een nieuwe administratieve last. In overleg met de betrokken partijen uit de branche wordt ingeschat dat circa 500 bedrijven te maken zullen krijgen met de registratie- en rapportageverplichting betreffende export van gebruikte EEA.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 18 mei 2020 via deze website op alle onderdelen van de wijzigingsregeling en de toelichting reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Bron: wetten.overheid.nl

Kamerbrief voortgang inzameling WEEE 25 september 2017

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling