Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Omgevingsregeling nieuwe normen veiligheid primaire waterkeringen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Omgevingsregeling. Voor de veiligheid van de primaire waterkeringen moeten de omgevingswaarden worden gemonitord. Hiervoor worden met deze wijziging nieuwe procedures, randvoorwaarden en normen in de Omgevingsregeling vastgesteld. In 2023 start een nieuwe landelijke beoordelingsronde van de primaire waterkeringen op basis van die nieuwe regels.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-07-2022
Einddatum consultatie 07-09-2022
Status Actief
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 13144
Onderwerpen Rampen Water Natuur- en landschapsbeheer Organisatie en beleid

Geef uw reactie op deze consultatie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• De beheerders van de primaire waterkeringen;
• Burgers en bedrijven vanwege een grotere transparantie van de waterveiligheid;
• Bedrijven en overheden betrokken bij de beoordeling van primaire keringen.

Doel van de regeling
In het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn de omgevingswaarden voor de primaire waterkeringen vastgelegd. Dat zijn maximale toelaatbare overstromings- of faalkansen waaraan de primaire waterkeringen in 2050 moeten voldoen. De waterkeringbeheerders monitoren de omgevingswaarden door ten minste eenmaal per twaalf jaar de overstromings- of faalkans rekenkundig te bepalen. Met deze regeling worden de nieuwe procedures en randvoorwaarden voor het monitoren van die omgevingswaarden in de Omgevingsregeling vastgelegd. En ook de rapportage daarvan en mogelijk te verrichten handelingen door de beheerders van de waterkeringen. De Omgevingsregeling bevat deze nieuwe beoordelingswijze. De inhoudelijke eisen zijn opgenomen in twee bijlagen (XXXIIA en XXXIIB) bij de Omgevingsregeling.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De waterkeringbeheerders beschikken over vernieuwde instrumenten om te beoordelen of hun keringen aan de omgevingswaarden voldoen. En zij weten welke handelingen zij moeten verrichten, zoals versterkingsmaatregelen, wanneer een kering niet aan de omgevingswaarden voldoet. Zo kunnen alle primaire waterkeringen in 2050 aan de eisen voldoen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 7 september via deze website reageren op deze regeling, de toelichting en de bijlagen XXXIIA met de procedure voor de beoordeling en XXXIIB met de randvoorwaarden voor de beoordeling. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017

Bron: wetten.overheid.nl

Website van de Omgevingsregeling

Bron: iplo.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling