Wijziging Besluit Wfsv i.v.m. aanpassing premiedifferentiatie WW en afschaffing sectorfondsen

Dit besluit regelt in hoofdlijnen drie dingen in verband met de invoering WW-premiedifferentiatie (zie het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans). Ten eerste wordt het vaste verschil tussen de hoge en lage WW-premie vastgesteld op vijf procentpunten. Ten tweede worden vier situaties vastgelegd waarin de werkgever met terugwerkende kracht de hoge premie dient af te dragen. En ten derde worden in verband met de opheffing van de sectorfondsen enkele lasten overgeheveld naar andere fondsen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-11-2018
Einddatum consultatie 10-12-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 9377
Onderwerpen Werkloosheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers en werknemers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In dit besluit worden dingen geregeld waarvan de gevolgen reeds in het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans zijn beschreven. Zie daarvoor paragraaf 4.1. van de toelichting bij het wetsvoorstel (Kamerstukken II, 2018/19, 35074, nr. 3).

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Wet financiering sociale verzekeringen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit Wfsv

Bron: wetten.overheid.nl