Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met een second opinion en klachtenprocedure bij de bedrijfsarts

Het ontwerpbesluit wijzigt het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het betreft een uitwerking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Kamerstukken 34 375). Er zijn bepalingen opgenomen over de second opinion bij een andere bedrijfsarts en de klachtenprocedure van een bedrijfsarts.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-12-2016
Einddatum consultatie 09-01-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen (Kamerstukken 34 375) zijn enkele bepalingen opgenomen over de second opinion bij een andere bedrijfsarts en de klachtenprocedure van een bedrijfsarts. Het onderhavige voorstel tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit werkt deze bepalingen met het oog op een goede en efficiënte toepassing nader uit. Tevens bevat het besluit enkele andere kleine wijzigingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werknemers, arbodiensten, bedrijfsartsen en werkgevers.

Verwachte effecten van de regeling

Dit voorstel tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit bevat enkele verplichtingen voor de wijze waarop de second opinion bij een andere bedrijfsarts en de klachtenprocedure bij een bedrijfsarts vormgegeven moeten worden.

Doel van de consultatie

Deze consultatie kent twee doelen:
1. Het informeren van de samenleving over het voorgestelde besluit;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het voorgestelde besluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op alle onderdelen van het ontwerpbesluit reageren.

Meer informatie