Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit i.v.m. gewijzigde eisen certificerende instellingen

De Arbowet verplicht voor bepaalde beroepen of bedrijven tot het beschikken over certificaten, afgegeven door ministerieel aangewezen certificerende instellingen. Voor zo’n aanwijzing is een positieve “beoordeling” van de Raad voor Accreditatie (RvA) vereist. Bedoeling is in het Arbobesluit te regelen dat zij voortaan een accreditatie door de RvA moeten hebben. Dit vloeit voort uit Europese regelgeving en sluit aan bij het kabinetsstandpunt over gebruik van certificatie in overheidsbeleid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-07-2017
Einddatum consultatie 03-08-2017
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 8042
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Betrokkenen zijn certificerende instellingen, de Raad voor Accreditatie, de Inspectie SZW, beheerstichtingen en certificaathouders op de verschillende werkvelden waarop de verplichting tot het beschikken over een certificaat bestaat.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regelgeving wordt in overeenstemming gebracht met de voorkeur uit het kabinetstandpunt over het gebruik van conformiteitsbeoordelingen (waaronder certificaten) in het overheidsbeleid en met Verordening (EG) Nr. 765/2008.
Certificatieschema’s en certificerende instellingen zullen moeten voldoen aan aangescherpte eisen uit hoofde van de verplichte accreditatie van de certificerende instellingen.
Bepaalde beroepsbeoefenaren en bedrijven die moeten beschikken over een certificaat zullen te maken krijgen met aangescherpte eisen uit certificatieschema’s en met certificerende instellingen die onderworpen zijn aan accreditatietoezicht door de Raad voor Accreditatie.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen. Daarbij zij opgemerkt dat om de consistentie van regelgeving te bevorderen de formulering van de gewijzigde artikelen van het Arbobesluit nauw aansluit bij formuleringen van de artikelen in enkele recent vastgestelde Warenwetbesluiten, die op hun beurt zijn gebaseerd op de formuleringen van artikelen uit bijlage 1 van Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad.

Downloads

  • Concept regeling

    Ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit ivm certificerende instellingen

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    IAK wijziging arbo-besluit ivm certificerende instellingen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Arbeidsomstandighedenbesluit

Bron: wetten.overheid.nl