Wijzigen Wet windenergie op zee

De kern van de Wet windenergie op zee blijft ongewijzigd. Het wetsvoorstel bestaat uit het vastleggen van de nieuwe bevoegdheidsverdeling van de ministers en het voor de verdere toekomst geschikt maken van de wet voor ook andere energiedragers dan elektriciteit. Tot slot wordt de procedure voor de vergunningverlening middels de vergelijkende toets verbeterd en wordt de mogelijkheid om de vergunning te veilen aan de wet toegevoegd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-02-2018
Einddatum consultatie 20-03-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De windsector, omdat de voorgestelde wijziging van de wet de vergunningverlening betreft en niet het aanwijzen van windenergiegebieden of het nemen van kavelbesluiten. Andere belanghebbenden op de Noordzee zoals de scheepvaartsector, de visserijsector, de mijnbouwsector en natuurorganisaties worden daarmee minder of niet geraakt.

Documents in English will be added as soon as possible

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De vergunningverlening op grond van de Wet windenergie op zee, is weinig bepalend voor de kosten die de bedrijven maken voor het voorbereiden van een investeringsbeslissing voor windenergie op zee.

Bij het huidige systeem gaat het per tender om ongeveer vijfentwintig manjaar per bedrijf aan voorbereiding. Het voorbereidende onderzoek dat de overheid doet en de bedrijven daarmee uit handen neemt, is ruim de helft tot misschien wel twee derde van de voorbereidingskosten van een dergelijke investeringsbeslissing.

De regeldruk bij de vergunningverlening heeft te maken met het per aanvraag overleggen van gegevens op basis waarvan de technische en financiële haalbaarheid wordt beoordeeld. Ook de productieramingen maken hier onderdeel van uit. Gedurende de bouw van de productie-installatie dient jaarlijks gerapporteerd te worden over de voortgang. Het gaat om een korte beschrijving van de voortgang van het project in relatie tot een aantal ijkmomenten. Iedere aanvrager heeft de mogelijkheid om bezwaar en vervolgens beroep aan te tekenen tegen de vergunningverlening, respectievelijk het besluit op bezwaar.

Dit leidt tot een globaal beeld van de regeldruk van in totaal € 150.000. Dit zijn lage lasten in vergelijking met de totale voorbereiding van een dergelijke investeringsbeslissing en ook met de kosten die de overheid maakt voorafgaand aan de tender.

Bij een veiling zullen enerzijds de administratieve lasten voor de aanvragers iets lager zijn dan bij een vergelijkende toets, omdat er geen indiening van additionele informatie voor de beoordeling van de criteria van de vergelijkende toets wordt vereist. Anderzijds kunnen, indien gekozen wordt voor een veiling in meerdere rondes, de administratieve lasten hoger zijn, omdat het bieden in meerdere rondes aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

Waarop kunt u reageren

Het gehele wetsvoorstel inclusief toelichting. Dit betreft alleen de voorgestelde wijzigingen van de wet.

Reacties op de voorwaarden waaronder een windpark wordt gebouwd, worden niet in overweging genomen bij dit wetsvoorstel. Dit wordt geregeld in de kavelbesluiten (link naar voorbeeld hieronder opgenomen) waarop zienswijzen mogelijk zijn en in paragraaf 6A van het Waterbesluit (link hieronder opgenomen).

Suggesties voor een keuze voor een van de procedures voor toekomstige vergunningverlening worden ook niet meegenomen bij dit wetsvoorstel. Pas na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel kan gekozen kan worden uit de procedure met subsidie, de vergelijkende toets, de vergelijkende toets met financieel bod en/of de procedure van een veiling. In de ministeriele regeling wordt deze keuze gemaakt en gemotiveerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK vragen wetsvoorstel wijzigen Wet windenergie op zee

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Geconsolideerde versie Wet windenergie op zee met voorgestelde wijzigingen zichtbaar

  • Unofficial translation explanatory memorandum

  • Unofficial translation Offshore Wind Energy Act, Amendments in accordance with the proposal of Act

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Huidige Wet windenergie op zee

Bron: wetten.overheid.nl

Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)

Bron: wetten.overheid.nl

Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavels I en II Hollandse Kust (zuid)

Bron: wetten.overheid.nl

Regeling windenergie op zee 2016

Bron: wetten.overheid.nl

Waterbesluit paragraaf 6A

Bron: wetten.overheid.nl