Wetvoorstel wijziging rentepercentage lening hoger onderwijs

Dit wetsvoorstel, een maatregel uit het Regeerakkoord, past de rentemaatstaf voor leningen in het hoger onderwijs aan. Momenteel wordt het rentepercentage vastgesteld op basis van het gemiddeld effectief rendement over de periode van 12 maanden (oktober voorgaande jaar t/m september huidige jaar) van de openbare lening, uitgegeven door de Staat der Nederlanden, met een gemiddelde resterende looptijd van 5 jaren. Dit wetsvoorstel past de gemiddelde resterende looptijd aan van 5 naar 10 jaren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-05-2018
Einddatum consultatie 07-06-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Studenten die vanaf de inwerkingtredingsdatum (beoogd 1 januari 2020) in het hoger onderwijs gaan studeren en daarbij gebruik maken van studiefinanciering

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Ten opzichte van de huidige situatie zal de rente gemiddeld hoger zijn, wat leidt tot een hoger terug te betalen bedrag bij voldoende draagkracht. Het voorstel heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen zowel hun reactie geven op de conceptwet als op de memorie van toelichting.

Downloads

Overige documenten