Wet vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling arbeidsbeperkten

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners afgesproken om per 2026 125.000 extra banen te creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking. De Wet banenafspraak is tot dusver succesvol geweest: de macro-aantallen zijn, vooral dankzij marktwerkgevers, ruimschoots gehaald. In de praktijk bleek echter ook dat de oorspronkelijke Wet banenafspraak ingewikkeld is. Dit staat het realiseren van de 125.000 banen op de lange termijn in de weg.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-02-2020
Einddatum consultatie 17-04-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10160
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mensen met een arbeidsbeperking, werkgevers, sociale partners, UWV en Belastingdienst.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De vereenvoudiging heeft als doel om het ook op de lange termijn mogelijk te maken dat er 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking.
Voor werkgevers, in zowel markt- als overheidssector, betekent de vereenvoudigde banenafspraak dat er meer mogelijkheden komen om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Omdat er niet langer een complexe inleenadministratie nodig is om bij te houden welke baan bij welke werkgever is gerealiseerd, zullen werkgevers minder administratieve lasten hebben. Een van de uitgangspunten van de vereenvoudigde Wet banenafspraak is dat zij voor de uitvoering zoveel mogelijk aansluit bij bestaande instrumenten, zoals de bestaande sociale premies en bestaande financiële instrumenten. Dit voorkomt dat er nieuwe onduidelijkheden ontstaan of zelfs dat opnieuw nieuwe systemen moeten worden opgetuigd. Ook de uitvoering, UWV en belastingdienst, profiteert hier van mee. Hun uitvoeringslasten zullen lager komen te liggen.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept-wettekst en daarbij behorende artikelsgewijze toelichting en een algemene toelichting. U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen