Tijdelijke wet testbewijzen covid-19

Het wetsvoorstel expliciteert de grondslag om bij ministeriële regeling testbewijzen te kunnen verplichten voor toegang tot sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca, een en ander met inbegrip van doorstroomlocaties. Daarnaast kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho) bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen. Op andere terreinen kan het testbewijs niet van overheidswege worden voorgeschreven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-03-2021
Einddatum consultatie 15-03-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 12653
Onderwerpen Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Testbewijzen kunnen worden verplicht voor de toegang tot nader te bepalen sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants, overige horeca, middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs. Beheerders en gebruikers van deze voorzieningen kunnen te maken krijgen met testbewijzen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het testbewijs zal worden ingezet om maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus te versoepelen. Bepaalde voorzieningen kunnen open met minder beperkende maatregelen dan dat het geval zou zijn zonder testbewijzen. Op welk moment en exact voor welke voorzieningen testbewijzen zullen worden voorgeschreven, is bij het maken van het wetsvoorstel nog niet te zeggen. Dit zal afhangen van de actuele omstandigheden na inwerkingtreding van de wet, in het bijzonder de epidemiologische situatie.
De beheerders van voorzieningen waarvoor een testbewijs gevraagd moet worden, dienen te controleren of de bezoeker een geldig testbewijs heeft en moeten daarvoor de CoronaCheck Scanner gebruiken. Gebruikers van de voorzieningen dienen zich daarvoor te laten testen en - samen met een legitimatiebewijs - het testbewijs tonen bij de betreffende voorziening. Daarvoor kunnen zij de CoronaCheck gebruiken of een niet-digitaal testbewijs.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle aspecten van het wetsvoorstel en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen