Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

Reactie

Naam Drs A.P.J. Hendriks
Plaats Utrecht
Datum 28 september 2010

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij het wetsvoorstel?
Als u reageert wordt u verzocht uw commentaar helder en beknopt te formuleren en te voorzien van een duidelijke motivering.
Dr. E.M.H. Hirsch Ballin
Ministerie van Justitie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Utrecht, 28 september 2010

Geachte heer Hirsch Ballin,

Met zorg neem ik kennis van het concept-wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit. Dit concept-wetsvoorstel, dat het Ministerie van Justitie op 28 juli heeft gepubliceerd, leidt tot een disproportionele inperking van fundamentele rechten. Het Openbaar Ministerie zou hierdoor zonder tussenkomst van een rechter delen van websites en diensten kunnen blokkeren. Ook wordt het hierdoor moeilijker voor bijvoorbeeld klokkenluiders en journalisten om maatschappelijk relevante informatie openbaar te maken.
Ik verzoek u daarom met klem in ieder geval de volgende aanpassingen aan het wetsvoorstel door te voeren.
- Ten eerste verzoek ik de voorafga ande toets van de rechter-commissaris bij een blokkeringsbevel te handhaven.
- Ten tweede verzoek ik het voorgenomen verbod op overname en publicatie van niet-openbare informatie integraal te heroverwegen.
- Tot slot verzoek ik u te verzekeren dat het voorgenomen verbod op het opnemen van eigen gesprekken niet verder gaat dan noodzakelijk is.
Voor het overige sluit ik mij aan bij de briefschrijvers wier product u hier kunt bestuderen https://www.bof.nl/live/wp-content/uploads/brandbrief.pdf.
Ik vertrouw erop dat u aan deze fundamentele en breed gedeelde maatschappelijke bezwaren tegen het wetsvoorstel tegemoet komt, en ontvangen graag een reactie op deze e-mail.

Hoogachtend,

Drs A. P.J. Hendriks
Zilverstraat 52
3511 VB Utrecht
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht