wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

Het wetsvoorstel bevat een zelfstandige bevoegdheid voor de officier van justitie om strafbare gegevens van het internet te laten verwijderen. Daarnaast wordt het, volgens het wetsvoorstel, strafbaar om zonder toestemming gegevens uit een computer over te nemen, en om computergegevens die op die manier zijn verkregen, te bezitten of aan een ander bekend te maken (“heling” van computergegevens). Ten slotte wordt het strafbaar om stiekem een met een ander gevoerd gesprek op te nemen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-07-2010
Einddatum consultatie 30-09-2010
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van het wetsvoorstel is om burgers in meer gevallen te beschermen tegen misbruik van computergegevens. Technische ontwikkelingen maken het steeds eenvoudiger vertrouwelijke informatie uit een computer over te nemen en op het internet te zetten waarmee die voor grote groepen toegankelijk wordt. Dat is schadelijk voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burgers en daarom is verruiming van strafrechtelijke bescherming noodzakelijk. Het wetsvoorstel bevat drie elementen:

- De officier van justitie wordt zelfstandig bevoegd om strafbare gegevens van het internet te laten verwijderen. Een groot aantal internetproviders werkt vrijwillig volgens de zogeheten notice and take down - gedragscode. Daarbij verwijderen internetproviders zelf gegevens als overduidelijk is dat die informatie onrechtmatig of strafbaar is. Wanneer de gedragscode niet afdoende is, kan de officier opdracht geven de omstreden informatie op het internet ontoegankelijk te maken. Hij kan daarbij zo nodig een dwangsom opleggen.

- Het wordt strafbaar als iemand rechtmatig toegang heeft tot een computer en daaruit niet openbare gegevens zonder toestemming overneemt. Bijvoorbeeld een medewerker van een bedrijf of instelling die opzettelijk persoonlijke gegevens van een bekende Nederlander kopieert met de bedoeling ze aan een ander te verkopen. Daarnaast wordt het strafbaar om computergegevens die op die manier zijn verkregen, te bezitten of aan een ander bekend te maken (“heling” van computergegevens).

- Het verbod op het afluisteren, aftappen of opnemen van vertrouwelijke gesprekken wordt verruimd. Nu is alleen het stiekem opnemen van gesprekken tussen anderen strafbaar. Straks geldt het verbod ook als de dader zelf deelneemt aan het gesprek dat hij opneemt. Daarmee komt het Nederlands recht op één lijn met bestaande wettelijke regels in Frankrijk en Duitsland.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechters, Openbaar Ministerie, advocatuur, verdachten en slachtoffers van misbruik van computergegevens. Daarnaast ook de aanbieders van een communicatiedienst, zoals internetproviders.

Verwachte effecten van de regeling

Het Openbaar Ministerie en de rechters krijgen – wanneer het wetsvoorstel wordt aanvaard en in werking treedt – meer mogelijkheden om strafrechtelijk op te treden tegen misbruik van computergegevens op te treden.

Doel van de consultatie

Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties informeren over het wetsvoorstel en gelegenheid bieden om daarbij opmerkingen te maken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Bij elk van de drie onderdelen van het wetsvoorstel kunnen opmerkingen worden gemaakt.