Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Reactie

Naam UWV (Dr. M.L.A. Broekhuizen)
Plaats Leiden
Datum 9 juli 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting daarop.
Als verzekeringsarts vind ik uw aangekondigde maatregelen op het vlak van de loondoorbetalingsverplichtingen, overeengekomen met werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars, zorgwekkend. Het lijkt alsof u niet weet waarom de Wet Verbetering Poortwachter een aantal jaar geleden is ingesteld. Deze wet is ingesteld om werknemers duurzaam te laten re-integreren in arbeid. Hiervoor moeten werkgever, werknemer met de hulp van een bedrijfsarts en arbeidsdeskundige aan de slag om samen terugkeer naar arbeid te bewerkstelligen, bij de eigen werkgever of bij een andere werkgever. De bedrijfsarts (geregistreerd) heeft een belangrijke rol hierin maar is in dienst van de werkgever waardoor de rol van de bedrijfsarts onder druk kan komen te staan. In de ideale wereld zou elke bedrijfsarts in staat moeten zijn een zo objectieve rol moeten aannemen, maar in de praktijk blijkt dat de verzuimbegeleiding vaak niet afdoende is en terugkeer naar werk niet adequaat wordt begeleidt. De werknemer is de dupe. Juist door het toetsen van het re-integratie verslag, en met name toetsen van plausibiliteit van de door de bedrijfsarts vastgestelde belastbaarheid door de verzekeringsarts, bewerkstelligt de objectiviteit van de beoordeling van het re-integratie proces. Ik begrijp heel goed dat werkgevers meer grip willen hebben op het voorkomen van een opgelegde loondoorbetaling. Een klip en klare oplossing is er niet zonder verliezers, maar de door uw voorgestelde maatregelen, is de werknemer de grootste verliezer. Een oplossing zou kunnen zijn dat bedrijfsarts en verzekeringsarts in gevallen waar stagnatie in de re-integratie plaatsvindt, in gesprek gaan met elkaar, hoe de stagnatie aan te pakken. Het gezamenlijk advies kan weer met de desbetreffende werkgever besproken worden zodat een loondoorbetaling niet aan de orde hoeft te zijn. Verzekeringsartsen zouden gekoppeld kunnen worden aan bedrijfsartsen in specifieke werkgeverteams die per regio ingedeeld kunnen worden. Op deze manier zou juist de rol van de bedrijfsarts en verzekeringsarts gewaarborgd kunnen blijven in het belang van de werknemer in het kader van re-integratie naar arbeid.