Wetsvoorstel incassokosten

De regeling dient ter normering van de vergoeding voor incassokosten. Incassokosten zijn de kosten die een schuldeiser maakt om een geldvordering te innen, indien de schuldenaar deze niet uit zichzelf betaalt. Voorgesteld wordt om een maximale vergoeding voor incassokosten voor vorderingen met een hoofdsom tot 25.000 euro vast te leggen. In dit wetsvoorstel is de grondslag opgenomen voor de algemene maatregel van bestuur waarin de vergoeding voor de incassokosten wordt gemaximeerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-09-2009
Einddatum consultatie 11-11-2009
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De regeling beoogt de vergoeding voor incassokosten te maximeren. Met name consumenten en kleine bedrijven, zoals eenmanszaken, moeten worden beschermd tegen onredelijk hoge incassokosten. Daarom wordt voorgesteld om voor vorderingen met een hoofdsom van ten hoogste 25.000 euro een maximale vergoeding voor incassokosten vast te leggen. De maximale vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag. Dit percentage wordt lager naarmate de vordering hoger wordt. Ook wordt voorgesteld een minimum bedrag als vergoeding op te nemen. Het moet immers voor schuldeisers ook mogelijk zijn kleine vorderingen te innen en daarvoor incassohandelingen te verrichten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

consumenten
bedrijven
schuldeisers
incassobureaus
deurwaarders
rechterlijke macht

Verwachte effecten van de regeling

Bescherming van consumenten en kleine bedrijven tegen te hoge incassokosten;
Duidelijkheid voor de schuldenaar en de schuldeiser over de hoogte van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, die maximaal in rekening mag worden gebracht.

Doel van de consultatie

De consultatie dient om de samenleving te informeren over de conceptregeling en belanghebbenden de gelegenheid te geven om te reageren op de ontwerpregeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele wetsvoorstel en de bijbehorende ontwerp algemene maatregel van bestuur betrekken. In de algemene maatregel van bestuur is de regeling uitgewerkt. Deze is apart als consultatiedocument opgenomen.