Wet registratie ontwikkelingsperspectief in BRON

Met de invoering van passend onderwijs vervalt de leerlinggebonden financiering. Om zicht te houden op de leerlingen die extra ondersteuning ontvangen in het regulier onderwijs en om zicht te krijgen op de leerlingen die onderwijs volgen op een orthopedagogisch-didactisch centrum, regelt dit wetsvoorstel de registratie van het ontwikkelingsperspectief en registratie van plaatsing op een opdc in BRON.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-09-2013
Einddatum consultatie 09-10-2013
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs Overige vormen van onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met de invoering van passend onderwijs vervalt de leerlinggebonden financiering (hierna: lgf) en daarmee ook de registratie van leerlingen die in het regulier onderwijs extra ondersteuning krijgen. Het is vanuit de stelselverantwoordelijkheid van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van belang dat er ook na invoering van passend onderwijs zicht gehouden wordt op de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het gaat hierbij om gegevens die voor de inspectie nodig zijn voor het toezicht op de kwaliteit van passend onderwijs en voor de monitoring en evaluatie van passend onderwijs. Met dit voorstel wordt een aantal maatregelen genomen zodat het gewenste inzicht kan worden geboden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- bevoegde gezagsorganen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs;
- samenwerkingsverbanden passend onderwijs;
- leraren in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs;
- ouders van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Verwachte effecten van de regeling

De verwachte effecten zijn dat er inzicht komt in het aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief. Dit leidt tot mogelijkheden voor toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de mogelijkheden van monitoring en evaluatie.

Doel van de consultatie

Doel van de consultatie is om reacties te vragen op de voorgestelde wijzigingen in dit wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er is op alle onderdelen van dit wetsvoorstel een reactie mogelijk.